EMSAL KARARLAR

Mahkeme TC. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
Karar Tarihi 17/09/2007
Esas No 2007/30166
Karar No 2007/26744

DAVA KONUSU
Davalı işveren feshin geçerli nedene dayandığına yönelik bilgi ve belge sunamamış olmakla, feshin geçerli nedene dayandığı kanıtlanamamış sayılır.bu durumda mahkemece feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmiş olması doğrudur.

DAVA ÖZETİ
Davacı işçi iş sözleşmesinin işverence sendikal nedenlerle feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini, işe başlatılmama halinde ödenmesi gereken tazminat ile boşta geçen süre ücretinin belirlenmesini istemiştir.

Davalı işveren, hizmet alımlarının azalması sonucu oluşan işgücü fazlalığı nedeniyle davacı nın iş sözleşmesinin tazminatları ödenmek suretiyle feshedildiğini belirterek davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece davacı arkadaşların sendikaya üye oldukları gün iş sözleşmelerinin sendikal nedenlerle feshedildiği sonucuna varılarak, davacının işe iade isteğinin kabulüne karar verilmiştir.

Davalı işveren feshin geçerli nedene dayandığına yönelik bilgi ve belge sunmamıştır. Feshin geçerli nedene dayandığı işverence kanıtlanmadığından mahkemece feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmiş olması isabetlidir. Ancak; iş sözleşmesinin sendikal nedenle feshedildiğinin ispat külfeti davacı işçiye ait olup, bu hususta sunulan kanıtlar feshin sendikal nedene dayandığını kabule yeterli değildir. Gerçekten salt sendika üyesi olmak feshin sendikal nedene dayandığını göstermez.

Davacı vekili, tanık listesini sunmuş ise de sonradan tanık dinletmekten vazgeçmiştir. Mevcut olgulara göre feshin sendikal nedene dayandığının kabulü dosya içeriğine uygun düşmemiştir. Belirtilen nedenlerle 4857 sayılı İş Kanunu?nun 20. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, hükmün bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması ve aşağıdaki gibi karar verilmesi gerekmiştir.

KARAR
Yukarıda belirtilen nedenlerle;
Çatalca Asliye Hukuk (İş) Mahkemesi'nin 08.05.2007 gün ve 341-67 sayılı kararının bozularak ortadan kaldırılmasını, İşverence yapılan feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine, Davacının yasal sürede işe başvurmasına rağmen,işverenin süresi içinde işe başlatmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının fesih nedeni ve kıdemi dikkate alınarak 4 aylık ücreti olarak belirlenmesine,

Davacının işe iade için işverene süresi içinde başvurması halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aylık ücret ve diğer haklarının davacıya ödenmesi gerektiğinin belirlenmesine,

Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına, Davacı vekille temsil edildiğinden, karar tarihinde yürürlükte olan tarifeye göre 450 YTL. cekalet ücretinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine,

Davacı tarafından yapılan (172,80) YTL. Yargılama giderinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,

Kesin olarak oy birliğiyle 17.09.2007 tarihinde karar verildi.