EMSAL KARARLAR

Mahkeme TC. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
Karar Tarihi 17/07/2008
Esas No 2008/25559
Karar No 2008/20503

DAVA KONUSU
İşletme toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işyerlerinden birinin çoğunluk başvurusundan sonra ancak yetki belgesi alınmadan önce başka bir işverene devri durumunda yetki belgesinin geçerli olup olamayacağı

DAVA ÖZETİ
Dava, işletme toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işyerlerinden birinin çoğunluk başvurusundan sonra ancak yetki belgesi alınmadan önce başka bir işverene devri durumunda yetki belgesinin geçerli olup olamayacağı ve bu nedenle ilgili makamın yetki belgesinin hükümsüz kaldığından bahisle buna dayanan Resmi Arabuluculuk işlemlerinim başlatılmadığına ilişkin ilgili makam Bölge Çalışma Müdürlüğü işlemlerinin iptaline ilişkindir.

KARAR
Mahkemece devir işleminin yetki belgesinin verilmesinden önce yapılmış olması nedeniyle 2822 sayılı Yasanın 8. Maddesinin olaya uygulanma imkanı bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Davacı sendika, işyeri ile ilgili olarak çoğunluk başvuru tarihinden sonraki işveren değişikliklerinin 2822 sayılı yasanın 8. maddesi gereğince yeni işvereni bağlayacağını belirterek karanın bozulmasını istemiştir.

2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu’nun 8. maddesine göre işletme kapsamında olan işyerinin ne şekilde olursa olsun niteliği değişmeksizin bir başka işverene devri durumunda toplu iş sözleşmesinin geçersizliği söz konusu olamayacağı gibi sendikanın yetkisini de ortadan kaldırmaz. Bu durum işyeri veya işletme için işçi sendikası tarafından çoğunluk yetki başvurundan bulunulmasından itibaren toplu iş sözleşmesi imzalanıncaya geçen süre içindeki işyeri devrinde de devir alan işveren tarafından söz konusu işyerinin niteliği değiştirilmeksizin işletilmesi veya başka yere taşınması hallinde de geçerlidir. Diğer bir deyişle yetki prosedürü süresinde işyerinin devri o işyeri için toplu iş sözleşmesi yapılmasını engelleyemez. Her halde işçi sendikasının yetki başvurusundan sonra olumlu sonuçlanan yetki belgesi işyerini devir alan işvereni bağlar. İşyerinin başka bir işverene devredilmesi yetki belgesinin hükümsüz hale getirmez.

Diğer davacı sendika, Balkaya Kömür İşletmesi için Oltu Kömür Madencilik ve Petrol Ürünleri A.Ş. ile yapılmak istenen toplu görüşmelerinin devam etmesi için 25.9.2007 tarihinde resmi listeden arabulucu tayini için ilgili makam olan Erzurum Bölge Çalışma Müdürlüğü’ne başvurmuştur. Bunun üzerine müdürlük 5.10.2007 tarih ve 9921 sayılı yazı ile Oltu Kömür Madencilik ve Petrol Ürünleri A.Ş. yapılmak istenen toplu görüşmelerde taraf olmadığı gerekçesiyle yetki belgesinin hükümsüz kaldığından söz ederek resmi arabuluculuk işlemlerinin başlatılmadığı bildirilmiştir. 2822 sayılı Kanunun 22. maddesi incelendiğinde resmi arabuluculuk işlemlerini yapacak ilgili makamın bu işlemleri başlatmaması hali düzenlenmemiştir. Tarafların birinin talep etmesi durumunda veya taraflar anlaşamadıkları takdirde resmi listeden bir arabulucuya en az birinin huzurunda ad çekmek suretiyle tespit etmesi gerekir. Hatta belli koşulların gerçekleşmesi halinde başvuru üzerine veya res’en yetkili mahkemeye başvurarak mahkemece de resmi listeden arabulucu tayinine talep etmekle görevlidir. Sonuç itibarıyla yasal bir yetkisi olmadığı halde resmi arabuluculuk işlemlerinin başlatılmadığına ilişkin Erzurum Bölge Çalışma Müdürlüğü’nün 5.10.2007 tarih ve 9921 sayılı yazısının iptali gerekir iken bu talebin reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 17.7.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.