Haklı Mücadele Yeraltında Devam Ediyor
HABER / DUYURU

Haklı Mücadele Yeraltında Devam Ediyor

Türkiye Maden İş Sendikası -


Türkiye Maden İşçileri Sendikası olarak halihazırda örgütlü ve 6356 sayılı yasanın 44. Maddesi kapsamında yetkili olduğumuz, Koyunağılı Köyü Mevkii – Mihalıççık / Eskişehir adresinde faaliyet gösteren Adularya Enerji Elektrik Üretimi ve Madencilik Anonim Şirketi,Gaziantep 3. Sulh Ceza Mahkemesinin 02.09.2016 tarih ve 2016/5555 Değişik İş sayılı dosyasıkararı ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilmiştir. Anılan işyeri 2022 yılının Temmuzayında yapılan ihale uyarınca Doruk Madencilik ve Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.' ye devredilmiş ve bu şirket 12.12.2022 tarihi itibariyle madeni işletmeye başlamıştır.

Anılan işyerindeki sorunlar 2016 yılından beri süre gelmektedir. İşçi ücretlerinde geç ve eksik ödemeler yapılmakta, işyerinde yürürlükte olan toplu sözleşme hükmündeki Yüksek Hakem Kurulunca karara bağlanan işçilerin müktesep hak niteliğindeki ek ödemeler işveren tarafından yatırılmamaktadır.
Süreç boyunca T. Maden İşçileri Sendikası ve üyeleri oluşan olağanüstü şartları ve işyerinin somut problemlerini hep göz önünde bulundurmak suretiyle sabırlı ve itidalli olmuş, işyerinin de menfaatlerini gözetmek suretiyle çözüm odaklı yaklaşımlarda bulunmuştur. Ancak gelinen aşamada işyerindeki hukuksuz uygulamalar tahammül edilemez noktaya ulaşmış, işyerinde çalışma barışından söz edilemez ve işçilerin katlanmasının mümkün olamayacağı bir hal almıştır. Gelinen aşamada yaşanan sıkıntılara özetle değinecek olursak,

1- Yukarıda arz edildiği üzere 2016 yılından beri işyerinde bağıtlanmış toplu sözleşmelerin ve Yüksek Hakem Kurulu Kararlarının üyelerimize uygulanmaması
2- Süreç içerisinde işçilik alacaklarına yönelik olarak tarafımızca açılmış ve lehimize kesinleşmiş kararlar bulunmasına karşı, şirketin TMSF bünyesinde olması nedeniyle haciz işlemleri yapılamamış ve tahsili mümkün olmamıştır
3- İşyerinin Doruk Madencilik tarafından işletilmeye başlandığı 12.12.2022 tarihinde 200 işçinin iş akdi feshedilmiş, bu işçilerimiz kıdem tazminatlarının taksitler halinde ödeneceği taahhüt edilmiş ancak yaklaşık 9 ay geçmesine rağmen henüz hiçbir ödeme yapılmamıştır.
4- İşçilerimizin maaşlarından kesilen bireysel emeklilik kesintileri yatırılmamıştır.
5- İşyerinde çalışan 190 üyemiz gerekçe gösterilmeden 4857 sayılı yasanın emredici nitelikteki 22. Maddesine aykırı olarak işçilerin muvafakatları alınmaksızın yerüstünde görevlendirilmiş, bu suretle işçilerin ücretleri düşürülmüş ve sigorta bildirimlerinin de yer üstü yatırılacak olması sebebiyle 5510 sayılı yasanın yeraltı maden işçileri için öngördüğü menfaatlerden mahrum bırakılmışlardır.
6- Buna ek olarak, işyerinde eksik ödeme, geç ödeme gibi düzensizlikler halihazırda devam etmektedir.
Yaşanan tüm sıkıntılar karşısında T. Maden İşçileri Sendikası ve üyeleri ile işyerinde çalışan işçiler itidalli yaklaşımlarından taviz vermemiş ancak gelinen aşamada işyerinde çalışan işçiler,

• İşverene zarar verme kastı içermeyen,
• İşyerinde yaşanan olumsuzluklara karşı tepki mahiyetinde,
• Yapılan hukuksuzlukların düzeltilmesini amaçlayan,
• Yaşanan mağduriyetlere oranla son derece ölçülü,
• İşyerindeki rutin faaliyetlerde aksamaya mahal vermeksizin,
Yüksek Mahkeme içtihatlarında belirtildiği üzere, barışçıl eylem kararı almış ve son olarak işyerinde açlık grevine başlamışlardır.
Anılan hukuka aykırılıkların bir an önce çözüme kavuşturulması, işyerinde çalışma barışının ve işyerinin sürdürülebilirliğinin ivedi olarak temini için yüksek makamlarınızın çözüme dair katkılarını saygıyla arz ederiz.

S A Y G I L A R I M I Z L A

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Yönetim Kurulu