Türk-İş Kamu Koordinasyon Kurulu Bakan Selçuk'la Görüştü
HABER / DUYURU

Türk-İş Kamu Koordinasyon Kurulu Bakan Selçuk'la Görüştü

Türkiye Maden İş Sendikası -

Sendikamız Genel Başkanı Nurettin Akçul’un da yer aldığı, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay başkanlığındaki Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulu, 19 Haziran 2019 Çarşamba günü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığın'da toplantı gerçekleştirdi.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay önderliğinde, Türk-İş Genel Merkezden hareket eden heyet, 19 Haziran 2019 Çarşamba günü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na hareket etti. Burada Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile bir araya gelen heyet, Türk-İş’in Kamu İşçi ’si için taleplerini iletti.

Türk-İş tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, iki, üç ve dördüncü altı aylar enflasyon+3 puan refah payı talep etti.
Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi Koordinasyon Kurulu’nun kamuda çalışan yaklaşık 200 bin işçinin 2019 ve 2020 yılı için talebini oluşturan taslak metin ise şöyle:

“2019 YILI KAMU KESİMİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ
TÜRK-İŞ KOORDİNASYON KURULU
ÖNERİLERİ

1- TABAN ÜCRET

Toplu iş sözleşmesinin yürürlük başlangıç tarihindeki en düşük aylık brüt çıplak ücret 3.500
TL’ye çekilecektir. Toplu iş sözleşmesi imza tarihinden sonra işe alınanların da taban ücreti bu
tutarın altında olamaz.

2- İYİLEŞTİRME

Düşük ücretlerde çekme işlemi yapıldıktan sonra, toplu iş sözleşmesinin yürürlük başlangıç
tarihindeki aylık çıplak brüt ücretlere 300 (üç yüz lira) TL iyileştirme yapılacaktır.

3- ÜCRET ZAMMI

a) Birinci Yıl Birinci Altı Ay Ücret Zammı
İşçilerin (1. ve 2. fıkradaki) çekme ve iyileştirme yapıldıktan sonra, toplu iş sözleşmesinin
yürürlük başlangıç tarihinde işyerinde çalışan işçilerin aylık brüt çıplak ücretlerine, yürürlük
başlangıç tarihinden geçerli olmak üzere birinci yıl birinci altı ay için yüzde 15 oranında ücret
zammı yapılır.
b) Birinci Yıl İkinci Altı Ay Ücret Zammı
İşyerinde çalışan işçilerin brüt çıplak ücretlerine, yürürlük başlangıç tarihinden geçerli olmak
üzere birinci yıl ikinci altı ay için; Türkiye İstatistik Kurumunun 2003=100 Temel Yıllı
Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Haziran 2019 indeks sayısının Aralık 2018 indeks sayısına
göre değişim oranına yüzde 3 refah payı ilavesiyle ücret zammı yapılır.
c) İkinci Yıl Birinci Altı Ay Ücret Zammı
İşyerinde çalışan işçilerin brüt çıplak ücretlerine, yürürlük başlangıç tarihinden geçerli olmak
üzere ikinci yıl birinci altı ay için; Türkiye İstatistik Kurumunun 2003=100 Temel Yıllı
Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Aralık 2019 indeks sayısının, Haziran 2019 indeks sayısına
göre değişim oranına yüzde 3 refah payı ilavesiyle ücret zammı yapılır.
d) İkinci Yıl İkinci Altı Ay Ücret Zammı
İşyerinde çalışan işçilerin brüt çıplak ücretlerine, yürürlük başlangıç tarihinden geçerli olmak
üzere ikinci yıl ikinci altı ay için; Türkiye İstatistik Kurumunun 2003=100 Temel Yıllı
Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Haziran 2020 indeks sayısının, Aralık 2019 indeks sayısına
göre değişim oranına yüzde 3 refah payı ilavesiyle ücret zammı yapılır.
• Yukarıda belirlenen zam oranları her toplu iş sözleşmesinin yürürlük süresi madde
metni esas alınarak düzenlenecektir.

4- EK ÖDEME

Bu çerçeve protokolü uyarınca bağıtlanacak toplu iş sözleşmelerinin kapsamındaki işçilere;
her yılın Mayıs ayı içinde bir defaya mahsus olmak ve başkaca bir ödemeyi etkilememek
üzere 1.500 TL “ek ödeme” yapılır. Bu ödemeden toplu iş sözleşmesinin imza tarihinde taraf
işçi sendikasına üye olan işçiler yararlanır. Bu ödeme, yıl içinde çalışılan süreyle orantılı
olarak yapılır.

5- SOSYAL YARDIMLAR

1. Yıl 2. Yıl
a) Sosyal Yardım 500 TL/ay 600 TL/Ay
b) Yemek Parası 17 TL/ Gün 18 TL/ Gün
c) Aile ve Çocuk Yardımı Devlet memurlarına verilen miktarda ödenir.
d) Giyim Yardımı 500 TL/Yıl 600 TL/Yıl
e) Yukarıda yer alan sosyal yardımlardan yüksek olanlar aynı miktarda artırılır.
f) Yukarıda yer almayan sosyal yardımlara ücret zamları oranında zam yapılır.
g) Yukarıda yer almayan ancak toplu iş sözleşmesinde yer alan maktu ödemeler (ücrete bağlı
olmayan ödemeler, doğum, ölüm, evlenme, yol yardımları ile prim, tazminat vb. ödemeler),
taraflar arasında başka bir anlaşma yapılmamışsa, toplu iş sözleşmelerinin ücret zamları
oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibarıyla artırılarak ödenir.
6- FARKLARIN ÖDENME ZAMANI:
Toplu iş sözleşmelerinin yürürlük tarihi ile imza tarihi arasında oluşacak ücret ve diğer tüm
ödemelere ilişkin farklar kurumların bütçe imkânları göz önüne alınarak gecikmeden
ödenecektir.

7- İŞYERİNE / İŞLETMEYE ÖZGÜ SORUNLAR

İşyeri/işletme/işkoluna özgü ücret, iş riski analizi ve çalışma ilişkileri gibi sorunlar toplu iş
sözleşmesinin tarafları arasında görüşülerek sonuca bağlanır.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olan veya naklen/açıktan atanarak ya da kanunla
geçiş yapan işçilerin toplu iş sözleşmelerinden doğan her türlü hak ve menfaatleri (intibakı),
gittikleri işyerindeki benzer işçilerin durumu ve geldikleri işyerlerindeki hizmet yılları emsal
alınarak yapılır.

8- DAİMİ İŞÇİ KADROSUNA ALINAN ALT İŞVEREN İŞÇİLERİNİN DURUMU

696 sayılı KHK kapsamında daimi işçi kadrolarına geçirilen taşeron işçileri, kanuni
düzenleme yapılarak, asıl işyerinde geçerli toplu iş sözleşmesi kapsamında işbu “çerçeve
anlaşma protokolü ile belirlenen ücret ve sosyal yardım ödemelerinden faydalanırlar.

9- 696 SAYILI KHK KAPSAMI DIŞINDA BIRAKILAN TAŞERON İŞÇİLERİ

696 sayılı KHK kapsamı dışında bırakılan alt işveren (taşeron) işçilerinin daimi işçi
kadrolarına geçirilmesi çalışmalarına devam edilecektir.

10- YETKİ UYUŞMAZLIĞI DEVAM EDEN İŞYERLERİ

Yetki uyuşmazlığı devam eden işyerlerinde çalışan işçilere işbu “çerçeve anlaşma protokolü
ile belirlenen ücret ve sosyal yardım artışları avans niteliğinde ödenir.

11- GEÇİCİ İŞÇİLER

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştırılan geçici işçiler içinden, kurumunca ihtiyaç
duyulanlar daimi işçi kadrolarına geçirilirler.

12- SENDİKA BÖLGE, İL ve İLÇE TEMSİLCİLERİNİN DURUMU

Sendikanın şubesi bulunmayan bölge, il ve ilçelerde; bölge, il ve ilçe temsilciliği kurulabilir.
Bölge, il veya ilçe temsilciliğinin faaliyet alanındaki üye sayısı 100 ve daha fazla ise
sendikanın bölge, il veya ilçe temsilcisi haftada 8,5 saat; 100’ün altında ise haftada 4 saat
izinli sayılır. Bölge, il ve ilçe temsilcileri bu sürelerde fiilen çalışmış gibi kabul edilir ve
ücretleri buna göre ödenir.