Denetleme Kurulu Raporu
HABER / DUYURU

Denetleme Kurulu Raporu

Türkiye Maden İş Sendikası -

DENETİM KURULU RAPORU

DENETİMİ YAPANLAR :
: RECEP SATIR
: ADİL BÖLÜKBAŞI
: MUSA ENGİN

DENETİMİ YAPILAN KURUM : Türkiye Maden İşçileri Sendikası
DENETİM DEVRESİ : 01.01.2020-30.06.2020
DENETİM NEDENİ : Tüzük Gereği Normal Denetim


Denetim Kurulumuz 27.07.2020-30.07.2020 ve 06.08.2020-14.08.2020 tarihlerinde sendika Genel Merkez binasında toplanarak, Sendikamızın Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran/2020 aylarına ait İdari ve Mali denetime başlamış olup, çalışmalarını 14.08.2020 tarihinde bitirmiştir. Bu döneme ait rapor iki bölüm halinde aşağıya çıkarılmıştır.

İDARİ BÖLÜM
1- Ankara 36. Noterliğinin 04.12.2019 tarih ve 13213 yevmiye nolu 302 tek sayfa tasdikli Yönetim Kurulu karar defterinin tetkikinde, Sendika Yönetim Kurulunun bu dönem içerisinde 46 defa toplandığı, kararların toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile alındığı ve kararlarda muhalefet şerhi olmadığı görülmüştür.

2- Muhaberat servisinde, gelen ve giden evrakların düzenli olarak kayda alındığı, gelen evrak asıllarının, giden evrakların bir suretinin gelen giden evrak dosyalarında ayrı ayrı dosyalandığı, cevap isteyen evraklara en kısa sürede cevap verildiği, bu dönem içerisinde 926 adet gelen evrak kaydı, 1797 adet de giden evrak kaydının yapıldığı, evrak numaralarının sıra takip ettiği, evrak arşivinin düzenli olduğu görülmüştür.

3- Sendikamızın teşkilatlanma servisinde, üye kayıt ve sona erme listelerinin düzenli bir şekilde tutulduğu, yeni örgütlenmeler yapıldığı, teşkilat servisine gelen yeni üyelik taleplerinin kararlarının yasal süresi içerisinde alınarak üye kayıt listesine işlendiği, aynı dönemde 1066 yeni üye kaydının yapıldığı, istifa ve diğer nedenlerden dolayı 1512 üyenin ise ayrıldığı görülmüştür. Üyelikten istifa ederek ayrılan üyelerimizin istifa nedenlerinin araştırılarak istifaların önüne geçilmesi için tedbirler alınması öngörülmüştür. 30.06.2020 tarihi itibariyle sendikamız üye sayısının 27.153 olduğu tespit edilmiştir. Örgütlenme çalışmalarının artarak devam etmesi gerekmektedir.

4- Toplu İş Sözleşmesi Sekreterliğinde yapılan incelemede, sözleşmesi biten veya yeni teşkilatlanmış işyerlerinde gerekli sözleşme yetkilerinin alınması için yasal işlemlerin süresi içerisinde yapıldığı, bu dönem içerisinde 8 işyerinin sözleşmesinin imzalandığı, 6 işyerinin sözleşme görüşmelerinin devam ettiği, 8 işyerinin dava safhasında olduğu, 4 işyerinin yetki tespit aşamasında olduğu, 2 işyeri için işkolu tespit istendiği, 3 işyerinin uyuşmazlık safhasında olduğu, 1 işyerinin sözleşmesinin Yüksek Hakem Kuruluna gönderildiği görülmüştür. Toplu İş Sözleşme servisinde, sözleşmelerle ilgili yasal süreler içerisinde gerekli çalışma ve yazışmaların yapıldığı, yapılan tüm işlemlerin yasal süreleri içerisinde yerine getirildiği görülmüştür.

5- Eğitim ve Basın Servisinde yapılan incelemede, dönem içerisinde üyelerimizi bilgilendirme, bilgiyi paylaşma, sendikal faaliyetlerimizin ilgili alanlarda duyurulması amacıyla madenci dergisinin düzenli olarak yayınlandığı, gideceği adreslerin güncellendiği, sendikamız web sayfasının güncellendiği ve gerekli yayınların yapıldığı, zorunlu TÜİK anketlerinin cevaplanması ve raporlanmasının yapıldığı, eğitim, seminer, miting vb. faaliyetlerde kullanılmak üzere yeteri kadar kalem, bloknot, şapka, bayrak, flama gibi malzemelerin temin edildiği, Genel Merkez ve bağlı şube faaliyetlerinin hazırlanması ve yayınlanması, sendikamızın basın açıklamalarının yazılması, yurt dışında bulunan sendikalarla yazışmaların yapıldığı görülmüştür.

6- Hukuk servisinde yapılan incelemede, üyelerimizin işçilik alacakları, işe iade ve diğer davaların açılarak takip edildiği, sendikamızı ilgilendiren davaların açıldığı, şubelerde bulunan üyelerimizin yasal haklarının korunması ve alacaklarının takibi için yasal süreler içerisinde gerekli hukuki çalışmaların yapıldığı, ayrıca üyelerimizin toplu iş sözleşmelerinden doğan hakların alınması için davaların açıldığı ve takip edildiği, açılmış davaların dersdest olduğu görülmüştür.

MALİ BÖLÜM
Yapmış olduğumuz incelemede;
Sendika Yevmiye Defteri: 04.12.2019 tarih ve 13212 yevmiye no ile Ankara 36. Noterliğine 750 tek sayfalık defter tasdik ettirildiği, işlemlerin 1 nolu açılış fişi ile işlenmeye başlandığı, 30.06.2020 tarihine kadar 419 adet işlem yapıldığı görülmüştür.
Sendika Defter-i Kebiri: 04.12.2019 tarih ve 13209 yevmiye no ile Ankara 46. Noterliğine 400 tek sayfalık tasdik ettirildiği, 30.06.2020 tarihine kadar 419 adet işlem yapıldığı görülmüştür.
Sendika Kasa Defteri: 07.01.2020 tarih ve 00179 yevmiye no ile Ankara 36. Noterliğince 2020 yılı için 367 çift sayfa defter tasdik yaptırıldığı, 30.06.2020 tarihine kadar yapılan kasa işlemlerinin 86. Sayfadan 114. Sayfaya kadar günlük olarak işlendiği görülmüştür.
Sendika Envanter Defteri: Sendikamızın 2020 yılı envanter işlemleri için 04.12.2019 tarihinde Ankara 36. Noterliğinden 13210 yevmiye numarası ile 50 tek sayfalık envanter defteri tasdik ettirildiği görülmüştür.
Sendika Aidat Defteri: 04.12.2019 tarih ve 13211 yevmiye no ile Ankara 36. Noterliğine 100 tek sayfalık defter tasdik ettirildiği, işyerlerinden gelen aidatların her işyeri için ayrı ayrı olarak yevmiye numarasına göre işlendiği, defter toplamının sendika aidat gelirleriyle eşit olduğu görülmüştür.
Demirbaş Defterleri: Genel Merkez ve şubeler için ayrı ayrı demirbaş defterleri tutulduğu, alınan veya terkini yapılan demirbaşların kayıtlarının düzenli bir şekilde yapıldığı görülmüştür.

Sendikamızın 01.01.2020-30.06.2020 döneminde gelirlerinin giderlerinden fazla olduğu, gelir fazlasının vadeli mevduat hesabına aktarıldığı tespit edilmiştir. Bu döneme ait gelir ve sarf belgelerinin tetkikinde; Sarfların; 6356 sayılı kanuna, Sendika Tüzüğüne, Genel Kurul kararları, bütçe esasları ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yapıldığı, vergi, sigorta vb. yükümlülüklere ilişkin beyannamelerin yasal süresi içerisinde ilgili kurumlara verilerek ödemelerin yapıldığı, aidatların işverenler tarafından sendikaca açılmış bulunan vadesiz banka mevduatları hesaplarına gönderildiği, Yönetim Kurulu üyeleri ile personele verilen avansların mevzuata, tüzüğe ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olduğu görülmüştür. Mali işlemlerin, tutulması zorunlu defterlere, mevzuata uygun olarak işlendiği, gelir-gider evraklarının mevzuata uygun olduğu, sendikamızın vergi, sigorta borcunun olmadığı, elden aidat tahsilatının yapılmadığı, aidatlarını ödemeyen işverenler için yasal takip yapıldığı görülmüştür. Daha fazla tasarruf yapılması, yazar kasa fişleri kullanımından vazgeçilmesi konularında teşkilata tamim yazılması için Yönetim Kuruluna tavsiyede bulunulmuştur.
Türkiye Maden İşçileri Sendikasının denetlediğimiz işlemlerinin yasa, tüzük, bütçe ve Genel Kurul kararlarına uygun olduğu, evrak kayıt ve defterlerin denetime elverişli bir şekilde tutularak muhafaza edildiği görülmüştür.

BAŞKAN RAPORTÖR ÜYE

RECEP SATIR ADİL BÖLÜKBAŞI MUSA ENGİN