Denetim Raporu
HABER / DUYURU

Denetim Raporu

Türkiye Maden İş Sendikası -


DENETİM KURULU RAPORU

DENETİMİ YAPANLAR : RECEP SATIR
: ADİL BÖLÜKBAŞI
: MUSA ENGİN

DENETİMİ YAPILAN KURUM : Türkiye Maden İşçileri Sendikası
DENETİM DEVRESİ : 01.01.2021-30.06.2021
DENETİM NEDENİ : Tüzük Gereği Normal Denetim


Denetim Kurulumuz 02.08.2021-09.08.2021 ve 23.08.2021-28.08.2021 tarihlerinde sendika Genel Merkez binasında toplanarak, Sendikamızın Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran/2021 aylarına ait İdari ve Mali denetime başlamış olup, çalışmalarını 28.08.2021 tarihinde bitirmiştir. Bu döneme ait rapor iki bölüm halinde aşağıya çıkarılmıştır.

İDARİ BÖLÜM
1- Ankara 36. Noterliğinin 04.01.2021 tarih ve 00026 yevmiye nolu 126 tek sayfa tasdikli Yönetim Kurulu karar defterinin tetkikinde, Sendika Yönetim Kurulunun bu dönem içerisinde 62 defa toplandığı, kararların toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile alındığı ve kararlarda muhalefet şerhi olmadığı görülmüştür.
2- Muhaberat servisinde, gelen ve giden evrakların düzenli olarak kayda alındığı, gelen evrak asıllarının, giden evrakların bir suretinin gelen giden evrak dosyalarında ayrı ayrı dosyalandığı, cevap isteyen evraklara en kısa sürede cevap verildiği, bu dönem içerisinde 1556 adet gelen evrak kaydı, 3195 adet de giden evrak kaydının yapıldığı, evrak numaralarının sıra takip ettiği, evrak arşivinin düzenli olduğu görülmüştür.
3- Sendikamızın teşkilatlanma servisinde, üye kayıt ve sona erme listelerinin düzenli bir şekilde tutulduğu, yeni örgütlenmeler yapıldığı, teşkilat servisine gelen yeni üyelik taleplerinin kararlarının yasal süresi içerisinde alınarak üye kayıt listesine işlendiği, aynı dönemde 2721 yeni üye kaydının yapıldığı, istifa ve diğer nedenlerden dolayı 2012 üyenin ise ayrıldığı görülmüştür. Üyelikten istifa ederek ayrılan üyelerimizin istifa nedenlerinin araştırılarak istifaların önüne geçilmesi için tedbirler alınması öngörülmüştür. 30.06.2021 tarihi itibariyle sendikamız üye sayısının 26.073 olduğu tespit edilmiştir. Örgütlenme çalışmalarının artarak devam etmesi gerekmektedir.
4- Toplu İş Sözleşmesi Sekreterliğinde yapılan incelemede, sözleşmesi biten veya yeni teşkilatlanmış işyerlerinde gerekli sözleşme yetkilerinin alınması için yasal işlemlerin süresi içerisinde yapıldığı, bu dönem içerisinde 10 işyerinin sözleşmesinin imzalandığı, 7 işyerinin sözleşme görüşmelerinin devam ettiği, 9 işyerinin dava safhasında olduğu, 2 işyerinin yetki tespit aşamasında olduğu, 2 işyeri için işkolu tespit istendiği, 7 işyerinin uyuşmazlık safhasında olduğu görülmüştür. Toplu İş Sözleşme servisinde, sözleşmelerle ilgili yasal süreler içerisinde gerekli çalışma ve yazışmaların yapıldığı, yapılan tüm işlemlerin yasal süreleri içerisinde yerine getirildiği görülmüştür.
5- Eğitim ve Basın Servisinde yapılan incelemede, web sitesinin güncellenmesi ve güncel ilgili haberlerin yazılıp yayınlanması, Madenci Dergisi için Genel Merkez ve bağlı şube faaliyetlerinin haberlerinin hazırlanması ve dergi için hazırlık aşaması, sendikamızın basın açıklamalarının yazılması ve ilgili yerlere iletilmesi, yurt dışında bulunan sendikalarla yazışmalar ve sendikamız adına taziye, tebrik vb. mektuplarının yazılması ve iletilmesi, eğitim, seminer, miting vb. faaliyetlerde kullanılmak üzere ihtiyaç halinde şubelere dağıtılan, Genel Merkezde kullanılan malzemelerin (kalem, bloknot, şapka, bayrak, flama, önlük) sayı ve kullanım alanlarının kaydedilmesi, takip edilmesi ve ilgili yerlere ulaşımlarının sağlanması, madenci dergisinin gideceği adreslerin güncellenmesi işlerinin yapıldığı görülmüştür.
6- Hukuk servisinde yapılan incelemede, üyelerimizin işçilik alacakları, işe iade ve diğer davaların açılarak takip edildiği, sendikamızı ilgilendiren davaların açıldığı, şubelerde bulunan üyelerimizin yasal haklarının korunması ve alacaklarının takibi için yasal süreler içerisinde gerekli hukuki çalışmaların yapıldığı, ayrıca üyelerimizin toplu iş sözleşmelerinden doğan hakların alınması için davaların açıldığı ve takip edildiği, açılmış 9 davanın derdest olduğu görülmüştür.

MALİ BÖLÜM
Yapmış olduğumuz incelemede;
Sendika Yevmiye Defteri: 03.12.2020 tarih ve 12422 yevmiye no ile Ankara 36. Noterliğine 800 tek sayfalık defter tasdik ettirildiği, işlemlerin 1 nolu açılış fişi ile işlenmeye başlandığı, 30.06.2021 tarihine kadar 480 adet işlem yapıldığı görülmüştür.
Sendika Defter-i Kebiri: 03.12.2020 tarih ve 12423 yevmiye no ile Ankara 36. Noterliğine 400 tek sayfalık tasdik ettirildiği, 30.06.2021 tarihine kadar 480 adet işlem yapıldığı görülmüştür.
Sendika Kasa Defteri: 07.01.2021 tarih ve 00169 yevmiye no ile Ankara 36. Noterliğince 2021 yılı için 222 çift sayfa defter tasdik yaptırıldığı, 30.06.2021 tarihine kadar yapılan kasa işlemlerinin 146. Sayfadan 174. Sayfaya kadar günlük olarak işlendiği görülmüştür.
Sendika Envanter Defteri: Sendikamızın 2021 yılı envanter işlemleri için 03.12.2020 tarihinde Ankara 36. Noterliğinden 12424 yevmiye numarası ile 50 tek sayfalık envanter defteri tasdik ettirildiği görülmüştür.
Sendika Aidat Defteri: 03.12.2020 tarih ve 12425 yevmiye no ile Ankara 36. Noterliğine 100 tek sayfalık defter tasdik ettirildiği, işyerlerinden gelen aidatların her işyeri için ayrı ayrı olarak yevmiye numarasına göre işlendiği, defter toplamının sendika aidat gelirleriyle eşit olduğu görülmüştür.
Demirbaş Defterleri: Genel Merkez ve şubeler için ayrı ayrı demirbaş defterleri tutulduğu, alınan veya terkini yapılan demirbaşların kayıtlarının düzenli bir şekilde yapıldığı görülmüştür.

Sendikamızın 01.01.2021-30.06.2021 döneminde gelirlerinin giderlerinden çok az fazla olduğu, gelir fazlasının vadeli mevduat hesabına aktarıldığı tespit edilmiştir. Bu döneme ait gelir ve sarf belgelerinin tetkikinde; Sarfların; 6356 sayılı kanuna, Sendika Tüzüğüne, Genel Kurul kararları, bütçe esasları ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yapıldığı, vergi, sigorta vb. yükümlülüklere ilişkin beyannamelerin yasal süresi içerisinde ilgili kurumlara verilerek ödemelerin yapıldığı, aidatların işverenler tarafından sendikaca açılmış bulunan vadesiz banka mevduatları hesaplarına gönderildiği, Yönetim Kurulu üyeleri ile personele verilen avansların mevzuata, tüzüğe ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olduğu görülmüştür. Mali işlemlerin, tutulması zorunlu defterlere, mevzuata uygun olarak işlendiği, gelir-gider evraklarının mevzuata uygun olduğu, sendikamızın vergi, sigorta borcunun olmadığı, elden aidat tahsilatının yapılmadığı, aidatlarını ödemeyen işverenler için yasal takip yapıldığı görülmüştür. 2021 ve 2022 yıllarında yapılacak olan delege seçimleri ve genel kurul masrafları, ödenecek hizmet ödenekleri dikkate alındığında Sendikanın nakit mevcudunun büyük bir bölümünün harcanacağı hatta Sendika Genel Kurulundan sonrada nakdinin kalmayacağı görülmektedir. Delege seçim ve genel kurul masrafları ile diğer masrafların düşürülmesi için gerekli hassasiyetin gösterilmesi konularında Yönetim Kuruluna tavsiyede bulunulmuştur.
Türkiye Maden İşçileri Sendikasının denetlediğimiz işlemlerinin yasa, tüzük, bütçe ve Genel Kurul kararlarına uygun olduğu, evrak kayıt ve defterlerin denetime elverişli bir şekilde tutularak muhafaza edildiği görülmüştür.
BAŞKAN: RECEP SATIR RAPORTÖR: ADİL BÖLÜKBAŞI ÜYE: MUSA ENGİN