Denetim Raporu
HABER / DUYURU

Denetim Raporu

Türkiye Maden İş Sendikası -


DENETİM KURULU RAPORU

DENETİMİ YAPANLAR : RECEP SATIR, ADİL BÖLÜKBAŞI , MUSA ENGİN

DENETİMİ YAPILAN KURUM : Türkiye Maden İşçileri Sendikası
DENETİM DEVRESİ : 01.07.2019-31.12.2019
DENETİM NEDENİ : Tüzük Gereği Normal Denetim


Denetim Kurulumuz 20.01.2019 tarihinde sendika Genel Merkez binasında toplanarak, Sendikamızın Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık/2019 aylarına ait İdari ve Mali denetime başlamış olup, çalışmalarını 07.02.2019 tarihinde bitirmiştir. Bu döneme ait rapor iki bölüm halinde aşağıya çıkarılmıştır.

İDARİ BÖLÜM
1- Ankara 46. Noterliğinin 13.12.2018 tarih ve 07574 yevmiye no ile tasdikli Yönetim Kurulu karar defterinin tetkikinde Sendika Yönetim Kurulunun bu dönem içerisinde 58 defa toplandığı, kararların toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile alındığı, kararlarda şerh bulunmadığı görülmüştür. 2019 yılında toplam 112 karar alındığı ve karar defterinin Ankara 36. Noterli'ğinin 15.01.2020 tarih ve 00540 yevmiyesi ile kapatma tasdiğinin yaptırıldığı görülmüştür.

2- Muhaberat servisinde gelen ve giden evrakların düzenli olarak kayda alındığı, gelen evrak asıllarının, giden evrakların bir suretinin gelen giden evrak dosyalarında ayrı ayrı dosyalandığı, cevap isteyen evraklara en kısa sürede cevap verildiği, bu dönem içerisinde 1303 adet gelen evrak kaydı, 1929 adet de giden evrak kaydının yapıldığı, evrak numaralarının sıra takip ettiği, evrak arşivinin düzenli olduğu görülmüştür.

3- Sendikamızın teşkilatlanma servisinde üye kayıt ve sona erme listelerinin düzenli bir şekilde tutulduğu, yeni örgütlenmeler yapıldığı, teşkilat servisine gelen yeni üyelik taleplerinin kararlarının yasal süresi içerisinde alınarak üye kayıt listesine işlendiği, aynı dönemde 1.932 yeni üye kaydının yapıldığı, 1.944 üyenin ise çeşitli nedenlerden üyelikten düştüğü görülmüştür. Üyelikten istifa ederek ayrılan üyelerimizin istifa nedenlerinin araştırılarak istifaların önüne geçilmesi için tedbirler alınması öngörülmüştür. 31.12.2019 tarihi itibariyle sendikamız üye sayısının 27.592 olduğu görülmüştür. Örgütlenme çalışmalarının artarak devam etmesi gerekmektedir.

4- Toplu İş Sözleşmesi Sekreterliğinde yapılan incelemede, sözleşmesi biten veya yeni teşkilatlanmış işyerlerinde gerekli sözleşme yetkilerinin alınması için yasal işlemlerin süresi içerisinde yapıldığı, bu dönem içerisinde 10 işyerinin sözleşmesinin imzalandığı, 3 işyerinin sözleşme görüşmelerinin devam ettiği, 6 işyeri için iş kolu tespiti istendiği, 3 işyerinin sözleşmelerinin yüksek hakem kuruluna gönderildiği, 10 işyerinin yetki tespit aşamasında olduğu, , 4 adet işyerinin uyuşmazlık safhasında olduğu, 6 adet işyerinin çeşitli nedenlerle davalarının devam ettiği, Toplu İş Sözleşme servisinde sözleşmelerle ilgili yasal süreler içerisinde gerekli çalışma ve yazışmaların yapıldığı, yapılan tüm işlemlerin yasal süreleri içerisinde yerine getirildiği görülmüştür.

5- Eğitim ve Basın servisinde yapılan incelemede, Web sitesinin güncellenmesi ve güncel haberlerin yazılıp yayınlanması, Madenci Dergisi için Genel Merkez ve bağlı şube faaliyetlerinin hazırlanması ve şubelere gönderimi, Genel Merkez binasında Eğitim Sınıfı hazırlanması, Sendikamız basın açıklamalarının yazılması ve ilgili yerlere iletilmesi, yurt dışında bulunan sendikalar ile yazışmalar yapılması, eğitim, seminer, miting v.b. faaliyetlerde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan malzemelerin sayı ve kullanım alanlarının kaydedilmesi, takip edilmesi ve ilgili yerlere ulaşımlarının sağlanması işlerinin yapıldığı görülmüştür. Sendika Genel Merkez hizmet binasında hazırlanan eğitim sınıfında bu dönem içerisinde yönetici ve temsilciler için gruplar halinde İletişim ve Kurumsal İmaj, Sendikal Bilinç, İş Hukuku ve Yasalar, Güvenlik Kültürü konu başlıklarını içeren çok başarılı seminerler yapıldığı tespit edilmiştir.

6- Hukuk servisinde yapılan incelemede, üyelerimizin işçilik alacakları ve işe iade davaları açılarak takip edildiği, şubelerde bulunan üyelerimizin yasal haklarının korunması ve alacaklarının takibi için yasal süreler içerisinde gerekli hukuki çalışmaların yapıldığı, ayrıca üyelerimizin toplu iş sözleşmelerinden doğan hakların alınması için davaların açıldığı ve takip edildiği, aidatlarını ödemeyen iş yerleri için icra takibi yapıldığı görülmüştür.

MALİ BÖLÜM
Yapmış olduğumuz incelemede;
Sendika Yevmiye Defteri: 04.12.2018 tarih ve 07240 yevmiye no ile Ankara 46. Noterliğine 800 tek sayfalık defter tasdik ettirildiği, işlemlerin 1 nolu açılış fişi ile işlenmeye başlandığı, 31.12.2019 tarihine kadar 1007 adet işlem yapıldığı ve bu işlemlerin defterin 581. Sayfasına kadar işlendiği görülmüştür.
Sendika Defter-i Kebiri: 04.12.2018 tarih ve 07239 yevmiye no ile Ankara 46. Noterliğine 450 tek sayfalık tasdik ettirildiği, 31.12.2019 tarihine kadar 1007 adet işlem yapıldığı ve bu işlemlerin defterin 254. Sayfasına kadar işlendiği görülmüştür.
Sendika Kasa Defteri: 04.12.2018 tarih ve 07236 yevmiye no ile Ankara 46. Noterliğince 2019 yılı için 367 çift sayfa defter tasdik yaptırıldığı, 31.12.2019 tarihine kadar yapılan kasa işlemlerinin 1. Sayfadan 85. Sayfaya kadar günlük olarak işlendiği görülmüştür.
Sendika Envanter Defteri: Sendikamızın 2019 yılı envanter işlemleri için 04.12.2018 tarihinde Ankara 46. Noterliğinden 07238 yevmiye numarası ile 50 tek sayfalık envanter defteri tasdik ettirildiği, 2019 yılı envanter kayıtlarının bu defterin ilk 7 sayfasında işlendiği görülmüştür.
Sendika Aidat Defteri: 04.12.2018 tarih ve 07237 yevmiye no ile Ankara 46. Noterliğine 100 tek sayfalık defter tasdik ettirildiği, işyerlerinden gelen aidatların her işyeri için ayrı ayrı olarak yevmiye numarasına göre ilk 24 sayfaya işlendiği, defter toplamının sendika aidat gelirleriyle eşit olduğu görülmüştür.
Demirbaş Defterleri: Genel Merkez ve şubeler için ayrı ayrı demirbaş defterleri tutulduğu, alınan veya terkini yapılan demirbaşların kayıtlarının düzenli bir şekilde işlendiği görülmüştür.

Genel Merkez ve Şubelerimizin 01.07.2019-31.12.2019 dönemine ait sarf belgelerinin tetkikinde; Sarfların; 6356 sayılı kanuna, Sendika Tüzüğüne, Genel Kurul kararları, bütçe esasları ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yapıldığı, mali işlemlerin tutulması zorunlu defterlere, mevzuata uygun olarak işlendiği, vergi, sigorta vb. yükümlülüklere ilişkin beyannamelerin yasal süresi içerisinde ilgili kurumlara verilerek ödemelerin yapıldığı, sendikamızın vergi, sigorta borcunun olmadığı, elden aidat tahsilatının yapılmadığı, aidatların işverenler tarafından sendikaca açılmış bulunan vadesiz banka mevduatları hesaplarına gönderildiği, aidatlarını ödemeyen işverenler için yasal takip yapıldığı, gider evraklarının mevzuata uygun olduğu, Yönetim Kurulu üyeleri ile personele verilen avansların mevzuata, tüzüğe ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olduğu görülmüştür. Daha önceki raporumuzda belirtmiş olduğumuz tasarruf tedbirlerine ve noksanlıklara gerekli hassasiyetin gösterildiği ancak yeterli olmadığı görülmüştür. Sendikamızın 11. Olağan Genel Kurulunda kabul edilen bütçesinde denklik sağlanabilmesi için gider kalemlerinin tamamında daha fazla tasarruf yapılması konusunda Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunulmuştur.
Türkiye Maden İşçileri Sendikasının denetlediğimiz işlemlerinin yasa, tüzük, bütçe ve Genel Kurul kararlarına uygun olduğu, evrak kayıt ve defterlerin denetime elverişli bir şekilde tutularak muhafaza edildiği görülmüştür.


BAŞKAN RAPORTÖR ÜYE
RECEP SATIR ADİL BÖLÜKBAŞI MUSA ENGİN