İŞSİZLİKLE MÜCADELE PROGRAMI OLUŞTURULARAK UYGULANMALIDIR
BASIN AÇIKLAMASI

İŞSİZLİKLE MÜCADELE PROGRAMI OLUŞTURULARAK UYGULANMALIDIR

Türkiye Maden İş Sendikası -

Yatağan'da toplanan Türkiye Maden İşçileri Sendikası, ülkemizin ve çalışma yaşamının gündemindeki sorunları değerlendirmiş, toplantı sonunda oluşturulan görüş ve alınan kararları bir sonuç bildirisi ile basın ve kamuoyuna duyurmayı kararlaştırmıştır. Başkanlar Kurulumuzun sonuç bildirisi şöyledir:
Uygulanan ekonomik program bir kısım makro ekonomik göstergelerde olumlu gelişmeler sağlamasına karşın, işsizlik, yoksulluk, açlık, gelir dağılımı bozukluğu gibi halkın temel sorunlarını çözmemekte, toplumsal refahı artırmamaktadır. İşsizlik ve yoksulluk arttıkça, asayişsizlik artmakta, şiddet sokağa egemen olmaktadır. Türkiye BM'nin insani gelişmişlik sıralamasında sürekli gerilemektedir.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Başkanlar Kurulu olarak Hükümeti, sorunları çözecek, refahı artıracak önlemler almaya, politikaları devreye sokmaya çağırıyoruz.

Bu çerçevede, işsizlik sorununun çözümü için hükümetin içinde, faizdışı fazlanın azaltılması, yatırıma ayrılan payın artırılması, istihdam maliyetinin düşürülmesi, ekonomiyi sıcak para cenneti yapan cari açık sorunun çözülmesi ve istihdam yaratıcı yatırımların teşvik edilmesi gibi önlemlerin yer aldığı bir işsizlikle mücadele programını oluşturması ve uygulamaya koyması gerekmektedir.

Reform adı altında lanse edilen Sosyal Güvenlik ve Sağlık alanlarına ilişkin olarak TBMM'ye sevk edilmiş olan yasa tasarılarında, başta sendikalar olmak üzere konunun muhatabı konumundaki sosyal tarafların öneri ve istemlere dikkate alınmamıştır. Hükümetin Emek Platformu'nun bu konuda sosyal tarafların ortak görüşünü yansıtan istem ve önerilerini TBMM sürecinde dikkate almaya davet ediyor, Emek Platformu'nun bu konuda alacağı tüm demokratik eylem kararlarına sendikamızın tam katılım sağlayacağını belirtiyoruz.

Sendikamızın örgütlü olduğu Soma'da kurulu olan TKİ Ege Linyitleri İşletmesi'nin Karanlık Dere yeraltı ocağı önce kapatılıp, ardından özel sektöre devredilmek istenmektedir.

Soma termik santrallarını besleyen ELİ'nin bu ocağının rezervi yaklaşık 280 milyon tondur ve ELİ'nin toplum rezervinin yarısını oluşturmaktadır. Karanlık Dere'nin kapatılması demek ELİ'nin geleceğinin yok edilmesi demek olduğu kadar, özellikle elektrik üretiminde yerli enerji kaynaklarına öncelik verme programına da büyük darbe olacaktır.

Başkanlar Kurulu olarak, Eynez Karanlık Dere ocağının kapatılmasının önüne geçmek için, ilçedeki tüm siyasi parti ve demokratik kitle örgütlerinin desteği ile Ege Bölgesi şubemiz bünyesinde başlatılan mücadele kampanyasının kararlılıkla sürdürülmesinin gereğini ve bu konuda sendika olarak her düzeyde girişim ve çabanın, mücadelenin gündeme getirileceğini belirtiyoruz. Başkanlar Kurulu olarak, yakın geçmişte yaşanan doğalgaz krizinin ardından enerjide yerli kaynaklara öncelik verileceğini ve bu çerçevede kömür başta olmak üzere yerli kaynaklara yatırımlar yapılacağını açıklayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nı, bu yaklaşımına paralel olarak, Eynez Karanlık dere ocağını TKİ bünyesinde çalıştırmaya devam etmeye çağırıyoruz.

Başkanlar Kurulumuz, sendikamızın örgütlenme çalışmalarını, yasal ve idari düzeydeki tüm güçlüklere karşın yoğunlaştıracağını belirtirken, örgütlenme konusunda gerek mevzuattan, gerekse Bakanlık prosedüründen kaynaklanan engellerin kaldırılması için Türk-İş ve Emek Platformu düzeyinde çalışmaların, girişimlerin yoğunlaştırılmasının gereğine işaret ediyor ve AB ile müzakere süreci başlatan hükümeti de, örgütlenme özgürlüğünün önündeki bu engelleri kaldırmak için gerekli düzenlemeleri yapmaya çağırmaktadır.