'HÜKÜMETİN MAZERETİ OLAMAZ'
BASIN AÇIKLAMASI

'HÜKÜMETİN MAZERETİ OLAMAZ'

Türkiye Maden İş Sendikası -
TÜRKİYE MADEN İŞÇİLERİ SENDİKASI BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRİSİ HÜKÜMETİN MAZERETİ OLAMAZ

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Başkanlar Kurulu, Ankara'da, genel merkezde toplanarak, temel ekonomik-sosyal sorunları, çalışma yaşamı ve sendikacılık hareketindeki gelişmeleri değerlendirdi. Bir gün süren toplantı sonunda, alınan kararların aşağıdaki sonuç bildirisi ile basına ve kamuoyuna duyurulması kararlaştırılmıştır:

Ülkemiz ekonomisinin, ekonomik büyüme ve enflasyon başta olmak üzere makro göstergeleri, olumlu bir tablo ortaya koymasına rağmen , işsizlik ve yoksulluk artmakta, gelir dağılımındaki bozulma devam etmektedir. Hükümetin uyguladığı IMF programı, sadece, IMF ve sermaye örgütlerini memnun etmekte, halkımızın sorunlarını ise çözmek bir yana artırmaktadır. Yakın geçmişte hiçbir siyasi partiye kısmet olmamış bir parlamento çoğunluğuna sahip olan hükümetin, sorunları çözmeme konusunda geçerli bir mazereti olmayacağını düşünüyor, Türk-İş ve sendikaların 18 aydır gösterdiği anlayışı iyi değerlendirerek, IMF ve sermayeyi değil, halkı memnun edecek politikalar üretip uygulamasını, işsizlik ve yoksulluk başta olmak üzere temel sorunları çözmesini beklediğimizi belirtiyoruz.Türk-İş'i de emekçilerin ve tüm halkın çıkarları için hükümete daha etkili uyarılar yapmaya davet ediyoruz.

Başkanlar kurulumuz, sendikaların örgütlenme sürecinde dayanışma ve güç birliğine gitmeleri gerekmektedir. Bu çerçevede Türk-İş'in son genel kurulunda alınan karar çerçevesinde başlattığı sendikal örgütlenmede eşgüdüm sağlama doğrultusundaki çalışmalarını sonuçlandırarak ivedilikle hayata geçirmesinin gerekliliğini vurgulamaktadır.

Başkanlar Kurulumuz toplantısında, Orman-İş sendikamızın Türk-İş'ten kopartılarak Hak-İş konfederasyonu çatısı altına alma doğrultusundaki baskı ve uygulamalar da değerlendirilmiştir. Başkanlar kurulumuz, hükümeti ve Hak-İş'i bu doğrultudaki çabalara son vermeye çağırmaktadır.Başkanlar kurulumuz, işçi hak ve özgürlüklerini, ülkenin bağımsızlığını, ulusal çıkarları her dönemde kararlılıkla savunmuş, herhangi bir siyasi partinin yandaşı olmamış, Türk-İş'imizin Başkanlar Kurulu'nda, bu girişimlere karşı gerekli yanıtın verilmesini sağlayacak kararların alınmasının mutlak gerekli olduğu görüşündedir.

Başkanlar Kurulumuz, son günlerde çeşitli basın organlarında çıkan ve başta Yatağan ve Elbistan termik santralları olmak üzere, linyit ile çalışan termik santralların çevreyi kirlettiği ve insan sağlığına zarar verdiği biçimindeki haberleri ve yerel yöneticilerin açıklamasını değerlendirmiş, bu haberlerin, yap-işlet (devret) firmaları, otoprodüktör firmalar ve başta doğalgaz olmak üzere ithal kaynaklardan çıkar sağlayan şirket lobileri tarafından yerli kaynakların dışlanması ve kendilerine rant alanı açılması için yürütüldüğünün kamuoyuna duyurulması gerektiği kararına varmıştır. Termik santrallarımızın bulunduğu bölgelerde yapılan ölçümlerde, kükürtdioksit düzeyi tehlike sınırlarında çıkmamaktadır. Kaldı ki, santralın çalışmadığı dönemde yapılan ölçümlerde Yatağan'daki kükürtdioksit miktarının santralın çalıştığı dönemdeki ile çok farklılık göstermediği İlçe Sağlık Grup başkanlığı raporları ile sabittir. Bu durum, kükürtdioksitin bir açıdan da bölgedeki ısınma yöntemiyle ilişkili olduğunu da ortaya koymaktadır. Ancak, Yatağan termik santralının, tam çevre dostu bir santral olarak faaliyet gösterebilmesi için, kurulu olan baca gazı tesisinin çalıştırılması gerekmektedir.

Sendika olarak yerli kaynaklarımızı devre dışı bırakmak için yukarıda belirttiğimiz lobiler tarafından yürütülen karalama kampanyalarına karşı mücadele edeceğimizi belirtiyor, enerji üretiminde yerli kaynaklardan ve linyitten yana bir yaklaşım içinde olduğunu açıklayan ve bu doğrultuda çalışmalar yapan hükümeti, Türkiye Kömür İşletmeleri'ne ihtiyaç duyduğu yatırımları yapmaya, termik santralları tam kapasite ile çalıştırmaya çağırıyoruz.