YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MALİ TABLOLARIN DENETİMİNE İLİŞKİN DENETİM VE TASDİK RAPORU

Haber / Duyuru10 Ocak 2019 Perşembe

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
MALİ TABLOLARIN DENETİMİNE İLİŞKİN
DENETİM VE TASDİK RAPORU

Rapor Tarihi :13.12.2018
Rapor Sayısı :YMM-06103969-088/2018-ÖZEL.01
Rapor Ekleri :3 adet


İNCELEMEYİ YAPAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRİN :

Adı Soyadı : Fikret Erçoban
Bağlı Olduğu Mesleki Teşekkül : Ankara YMM Odası
Oda Sicil No : 1515
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi : Etimesgut Vergi Dairesi
Vergi numarası : 11248128524
Büro Adresi : Eryaman Mah. 296. Sokak 4A blok No:79
Etimesgut-Ankara
Tel/Faks : 0.312.2308781-2306691

Dayanak Sözleşme Günü ve sayısı : 09.03.2015/Seri; D, sıra:618134


DENETİM TALEBİNDE BULUNAN :

Ünvanı : TÜRKİYE MADEN İŞÇİLERİ SENDİKASI
Adresi : Strazburg Cad. No: 7 Sıhhiye-ANKARA
Vergi Dairesi : Mithatpaşa
Sicil No : 879 003 1076
Telefon : 0.312.231 73 55(7 Hat)
Telefaks : 0.312.229 89 31

İNCELEME DÖNEMİ : 2015/2016/2017/2018 (30.11.2018 itibariyle) yılları

İNCELEME KONUSU: Sendikanın gelir ve giderlerine ilişkin mali denetimi

SONUÇ : Raporun sonuç bölümünde açıklanmıştır.


I-GENEL BİLGİ


A- GİRİŞ :

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Yönetim Kurulu, Yeminli Mali Müşavirliğimize başvurarak, sendikanın 2015, 2016, 2017 ve 2018 (30.11.2018 tarihi itibariyle) yılı gelir-gider hesaplarının mali yönden incelenmesi ve rapora bağlanması talebinde bulunmuştur.
Bu amaçla, Yeminli Mali Müşavirliğimiz ile sendika yönetimi arasında, 09.03.2015 tarihli, 618134 sayılı denetim ve tasdik sözleşmesi düzenlenerek imza altına alınmıştır. Raporumuzda ki diğer bölümlerde Türkiye Maden İşçileri Sendikası, kısaca “Sendika” olarak ifade edilecektir.

B- HUKUKİ DAYANAK:

18.10.2012 tarihli, 6356 no.lu sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanununun 12.ci
maddesi ile 26.11.2013 tarihli yönetmeliğin 7 inci ve 8 inci maddeleri.

C- SENDİKA YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU:

Sendika Yönetimi; Finansal Mali Tabloların Türkiye Muhasebe Standartlarına
uygun olarak hazırlanmasından gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan ve hata ve hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyen finansal tabloların hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

D- BAĞIMSIZ DENETÇİNİN SORUMLULUĞU:
Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu finansal tablolar hakkında görüş vermektir. Yaptığımız bağımsız denetim ilgili yasa ve yönetmeliklerine uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların önemli yanlışlık içerip içermediğine dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.
Bağımsız denetim, finansal tablolardaki tutar ve açıklamalar hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı “önemli yanlışlık” risklerinin değerlendirilmesi de dâhil, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır. Bağımsız denetçi risk değerlendirmelerini yaparken, şartlara uygun denetim prosedürlerini tasarlamak amacıyla, işletmenin finansal tablolarının hazırlanması ve gerçeğe uygun sunumuyla ilgili iç kontrolü değerlendirir, ancak bu değerlendirme, işletmenin iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş verme amacı taşımaz.
Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.


E- SENDİKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER:

1- SENDİKANIN MERKEZİ VE ŞUBELERİ HAKKINDA BİLGİ:

Sendikanın kanuni merkezi Ankara olup, kanuni adresi Strazburg Caddesi No:7
Sıhhiye-ANKARA dır.
Şubeleri:
Tunçbilek, Kütahya, Ege Bölgesi, Hisarcık, Divriği, Balıkesir, Konya, Çayırhan, Çeltek, Kırka, Yatağan, Elbistan, Soma, Soma 2, Ege bölgesi 1 nolu,
Şubeleridir.

2- SENDİKANIN YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELERİ:

- Genel Başkan: Nurettin Akçul
- Genel Başkan Yardımcısı: Gülahmet Güven
- Genel Sekreter: Tamer Küçükgençay
- Genel Mali Sekreter: Zekeriya Aydın
- Genel Teşkilatlandırma Sekreteri: Yasin Karatay
- Genel Toplu İş Söz. Ve Mev. Sek.: Hasan Hüseyin Gürbüz
- Genel Eğitim Ve Araştırma Sek.: Ahmet Çümen

3- DENETİM KURULU ASİL ÜYELERİ:

- Recep Satır
- Zekeriya Gültekin
- Cuma Satılmış

4- İLETİŞİM ARAÇLARI

a) Telefon numaraları: 2317355 (7 hat)
b) Faks numaraları : 2298931
İletişim araçlarının tamamı sendika adına tescilli olup kanuni defterlere kayıtlıdır.

5- SENDİKANIN MUHASEBEDEN SORUMLU KİŞİLERİ:

- Hamza Kayış

6- BİLANÇO VE GELİR-GİDER TABLOLARI:

İnceleme dönemlerine ilişkin bilanço ve gelir-gider tabloları raporumuz
ekindedir. (ek-2)


II- USUL İNCELEMELERİ:


A- İNCELEME DÖNEMİNDE TUTULAN YASAL DEFTERLERİN TASDİKİNE İLİŞKİN BİLGİLER:
a) 2015 Dönemi
DEFTERLER DÖNEM ONAY MAKAMI ONAY TARİHİ YEVMİYE NO

1 Yevmiye Defteri 2015 Ankara 46. Noterliği 03.12.2014 08533
2 Defter-i kebir 2015 Ankara 46. Noterliği 03.12.2014 08534
3 Envanter Defteri 2015 Ankara 46. Noterliği 03.12.2014 08535

b) 2016 Dönemi
DEFTERLER DÖNEM ONAY MAKAMI ONAY TARİHİ YEVMİYE NO

1 Yevmiye Defteri 2016 Ankara 46. Noterliği 07.12.2015 07479
2 Defter-i kebir 2016 Ankara 46. Noterliği 07.12.2015 07478
3 Envanter Defteri 2016 Ankara 46. Noterliği 07.12.2015 07476

c) 2017 Dönemi

DEFTERLER DÖNEM ONAY MAKAMI ONAY TARİHİ YEVMİYE NO

1 Yevmiye Defteri 2017 Ankara 46. Noterliği 02.12.2016 07027
2 Defter-i kebir 2017 Ankara 46. Noterliği 02.12.2016 07028
3 Envanter Defteri 2017 Ankara 46. Noterliği 02.12.2016 07029

d) 2018 Dönemi

DEFTERLER DÖNEM ONAY MAKAMI ONAY TARİHİ YEVMİYE NO

1 Yevmiye Defteri 2018 Ankara 46. Noterliği 04.12.2017 07596
2 Defter-i kebir 2018 Ankara 46. Noterliği 04.12.2017 07597
3 Envanter Defteri 2018 Ankara 46. Noterliği 04.12.2017 07598


B- DEFTER KAYITLARINA DAYANAK TEŞKİL EDEN BELGELERİN USULÜNE UYGUN OLUP OLMADIĞI:

Mükellefin muhasebe işlemi ve kayıtları dönem içinde cari denetime tabi
tutulmuş Olup, görülen hata ve noksanlıklar tarafımızca düzelttirilmiştir.
Tarafımızca incelenen defter kayıtlarına dayanak teşkil eden belgelerin usulüne uygun olarak düzenlendiği, kayıtlara geçirildiği görülmüştür. Muhasebe kayıtlarına dayanak belgeler olarak, fatura, perakende satış fişi, yazar kasa fişleri, ücret bordroları, yapılan sözleşme ve tutanakları, banka dekont ve ekstraları kullanılmıştır. Bu belgeler, sendika adına düzenlenmiş belgelerdir. Ancak, sendika giderleri karşılığı alınan perakende satış fişleri ve yazar kasa fişlerinde sendikanın ismi olmamakla beraber, sendika yönetimi bu belgelerin sendikaya ait olduğunu teyit ve beyan etmiştir. Raporumuzun görüşü de bu beyan yönünde oluşturulmuştur.

C- DEFTER KAYITLARININ KAYIT NİZAMINA, M.S.U. TEBLİĞLERİ VE GENEL MUHASEBE KURALLARINA UYGUN OLUP OLMADIĞI:

Defter kayıtlarının Vergi Usul Kanununun kayıt nizamı hükümlerine, muhasebe sistemi uygulama genel tebliğlerine ve genel muhasebe kurallarına uygun olarak düzenlendiği tarafımızca tespit edilmiştir.

D- VERGİ BEYANNAMELERİNİN VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN YERİNE GETİRİLİP GETİRİLMEDİĞİ:

Sendika, Gelir Vergisi Stopajı açısından mükellef olup, muhtasar vergisi
beyannamelerini aylık olarak yasal süresi içerisinde vermiştir. Ücret ve benzeri ödemeleri yasal defterlerinde göstermiş kayıtlarına uygun olarak beyannamelerini vermiştir. Yine ücret ödemeleri ile ilgili olarak verilmesi gereken SGK. Prim bildirgelerini süresinde vermiştir.

III- DENETLEME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER:


A- DENETİM PLANI:

Gelir-gider tabloların etkin bir şekilde denetimini yapmak amacıyla hazırladığımız denetim planında:
a)Denetimin yapılacağı yerin ve denetim kadrosunun tespiti yapılmıştır.
b)Denetimler cari yıl içerisinde yapılmıştır.
c) Ayrıca sendikanın faaliyet süreci, iş akışları, örgüt yapısı, örgüt içerisindeki
hiyerarşik yapı, çalışma tarzı, tespit edilmiş ve analizi yapılmıştır.
d)Denetim sırasında kanıtların toplanmasında bize yardım edebilecek ve bize bilgi sağlayacak işletme personelleri de tespit edilmiş ve bunlar arasında koordinasyon sağlanmıştır.

B- DENETİMİN KONUSU:

Sendikanın, Onuncu dönem olağan genel kurulu sonrası ve onbirinci
dönem olağan genel kurulu öncesi 2015, 2016, 2017 ve 2018 (30.11.2018 tarihi itibariyle) takvim yıllarına ait gelir ve giderlerine ilişkin mali işlemleri nin 26.11.2013 tarihli resmi gazetede yayınlanan yönetmeliğin, dış denetim (madde 7) ve denetim raporları (madde 8) başlıklı hükümleri kapsamı dahilinde denetlenmesidir.

C- DENETLENEN HUSUSLAR:

01- 2015, 2016, 2017 ve 2018 (30 kasım 2018 itibariyle) yılları mali tabloları (bilanço ve gelir-gider hesapları) 09.03.2015 tarihli
sözleşmeyi müteakip evrak ve belgelerinin defterlere doğru olarak kaydedildiği, yasal beyanname ve bildirimlerinin yapılıp yapılmadığı incelenmiştir.
Sendikanın giderlerinin sendika faaliyetleri ile ilgili olduğu, sendika yönetiminin teyit etmesi doğrultusunda değerlendirilmiş ve bu kapsamda görüş oluşturulmuştur.

D- KANITLARIN TOPLANMASINDA UYGULANAN TEKNİKLER:

- Hesapların niteliklerine göre, belge incelemesi, tarama,
karşılaştırma, puantaj ve analitik inceleme teknikleri kullanılmıştır.
- Sendikanın bilanço hesaplarının incelenmesinde; belge incelemesi, hesap ekstraları bakiye karşılaştırmaları teknikleri uygulanmıştır.
- Gelir tablolarının incelenmesinde; karşılaştırma, puantaj teknikleri ve analitik inceleme teknikleri kullanılmıştır.

IV- HESAP İNCELEMELERİ:

Sendikanın, defter, kayıt ve belgeleri üzerinde sürekli olarak yapılan
denetimler sonucunda özetle aşağıdaki tespitler yapılmıştır.

A- SENDİKANIN GELİRLERİ HAKKINDA İNCELEMELER:

a) Sendikanın gelirleri aşağıdaki gibidir;
- Üyelik aidatları
- Bankadaki hesapları üzerinden hesaplanan faiz gelirleri
- Mal varlığı üzerinden alınan Kira gelirleri
- Personel ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta işveren payının bir kısmının hazine tarafından karşılanan tutarlar
b) Gelirlerin tahsilatının bankalar aracılığı ile yapıldığı tespit edilmiştir.

B- SENDİKANIN GİDERLERİ HAKKINDA İNCELEMELER:

a) Sendikanın giderleri başlıkları aşağıdaki gibidir;
- Personel ücret ve giderleri
- Hakkı huzur giderleri
- Genel kurul giderleri
- Nakil vasıtası giderleri
- Büro giderleri
- Eğitim giderleri
- Sosyal amaçlı giderleri
Gibi giderleridir.
b) Sendikanın yaptığı bu giderler, Sendika genel kurulunun vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin yetki ve sorumluluğu dahilinde yapılmıştır.

C- SENDİKANIN BİLANÇO HESAPLARI HAKKINDA İNCELEMELER:

a) Bilanço aktifinde, dönen varlıklar bölümünde; hazır değer nitelikli,
banka ve kasa mevcudu ile diğer alacaklar ve diğer alacaklar nitelikli avans hesaplarından oluşmaktadır.
b) Bilanço aktifinde, duran varlıklar bölümünde; Binalar, taşıtlar ve
demirbaşlar hesaplarından oluşmaktadır.
c) Bilanço pasifinde, Cari hesap nitelikli borç bakiyeleri ile vergi dairesine
olan borç bakiyeleri hesaplarından oluşmaktadır.


V- SONUÇ:

1- Yeminli mali müşavirliğimiz tarafından, sendika nezdinde
2015, 2016, 2017 ve 2018 yılı hesaplarının mali yönden yapılan denetimlerinde defter kayıtlarına dayanak teşkil eden belgelerin usulüne uygun olduğu, bu belgelerin kayıt nizamına, muhasebe sistemi uygulama genel tebliğlerine ve genel muhasebe kurallarına uygun olarak kayıtlara intikal ettirildiği tespit edilmiştir.
2- Sendikanın denetiminde, ayrı ayrı veya toplu olarak denetim
kıstasına göre önemli sayılabilecek herhangi bir uyumsuzluk veya aykırılık bulunmadığından, görüşümüz olumludur.

Yeminli Mali Müşavir
FİKRET ERÇOBAN
EKLER:

1.Yeminli Mali Müşavirlik Faaliyet belgesi
2.2015, 2016, 2017 ve 2018 (30.11.2018 tarihi itibariyle) yılı Bilanço ve gelir tablosu
3.Sendikanın Sabit Kıymetler Listesi


10 Ocak 2019 Perşembe

Tasarım / Kodlama : Talha