KİT Çalışanlarına Kadro Kapısı Aralandı

Haber / Duyuru02 Temmuz 2018 Pazartesi

KİT’lerde çalışan taşeron işçilerin ihtiyaç halinde kadroya alınacağını belirten Bakanlar Kurulu Kararı, 30 Haziran 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlandı.

Bakanlar Kurulunun "Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2018 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararı", Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Teşebbüs ve bağlı ortaklıklar bu kararın yürürlüğe girmesinden itibaren aynı yıl içinde yazılı, sözlü ve ya uygulamalı sınav yapacak. Bu kapsamda yapılacak sınava ilişkin usul ve esaslarla gerekli nitelikleri tespit etmeye yönetim kurulları yetkili olacak.

Bu kapsamda yapılan yerleştirmeler, hizmet türü, unvanı gibi bilgileri içerecek şekilde 15 gün içinde Hazine Müsteşarlığına bildirilecek. Yerleştirmelerden kaynaklı hizmet alımı tutarında eksilme oluşması halinde, bu tutar, yılı Genel Yatırım Finansman Programı Hakkında Karar uyarınca belirlenen ihale yoluyla hizmet alım tavanından düşülecek.

Öte yandan, kişilerde aranacak şartların tespiti ve personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesinin kapsamının belirlenmesinde 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23'üncü maddesi esas alınacak.
Yapılacak atamalar, kuruluşların talepleri doğrultusunda her bir KİT ve bağlı ortaklığı için Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenecek sayıyı aşamayacak.

KİT’LERİN SÜREKLİ İŞÇİ STATÜSÜNDE İSTİHDAM EDİLEBİLECEKLERE İLİŞKİN 30.06.2018 TARİHLİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN BAKANLAR KURULU KARARI’NA GÖRE MUHTEMEL İŞLEYİŞ

Bakanlar Kurulu, 2018 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programında değişiklik yaparak, KİT’lerde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalıştırılanların, sürekli işçi statüsünde istihdam edilebilme şartlarını belirledi.
Yapılan değişikliğe göre, sadece 4/12/2017 tarihi itibarıyla en az iki yıl kesintisiz (yıllık izin, doğum izni, askerlik ve toplamda 30 günü geçmeyen kesintiler hariç olmak üzere) çalışanlar KİT'lerdeki sürekli işçi statüsünde istihdam edilebileceklerdir. Ayrıca, bu haktan yararlanabilmek için halen çalışıyor olmak gerekmektedir.

KİT’lerin sürekli işçi statüsünde istihdam edilebileceklerin, 375 sayılı KHK'nın geçici 23. maddesi gereği;
*Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmaları gerekmektedir.
* 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesinde belirtilen “1. Türk Vatandaşı olmak,”, “2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,” “3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,”, “4. Askerlik durumu itibariyle; a) Askerlikle ilgisi bulunmamak, b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,” “5. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, akıl hastalığı, bulunmamak,” , “6.Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.” şartlarını taşımaları gerekmektedir.

KİT’lerin sürekli işçi statüsünde istihdam edilebileceklerin sayısının tespitinde, 2018 yılı Genel Yatırım ve Finansman Programı’nın eki kararın 4. maddesinin birinci fıkrası kapsamında “ilgili teşebbüsün 2017 yılında ayrılan eleman sayısının % 75’i kadar personel” ile 2018 yılı Genel Yatırım ve Finansman Programı’nın eki kararın ve 5.maddesinin birinci fıkrası kapsamında “ilgili teşebbüsün; yeni üretim tesisi, işletme birimi kurulması veya devir alınması veya yeni hizmet birimlerinin faaliyete geçirilmesi halinde, bu tesisler için gerekli personel” ilave atamalar kapsamında değerlendirilebilecektir.

2018 yılı Genel Yatırım ve Finansman Programı’nın Uygulanmasına ilişkin Tebliğ’de, 2017 yılında ayrılan eleman sayısı belirlenmesine ilişkin olarak;
“2017 yılında ayrılan eleman sayısı belirlenirken; emeklilik, istifa, kurum dışı nakil, ölüm ve iş akdi feshi yoluyla ayrılanlar dikkate alınır. Askerlik, kurum içi nakil, statü değişikliği, kadroya alınan geçici işçiler, iş akdi askıya alınan geçici işçiler, profesyonel sendikacı olarak teşebbüsten ayrılan personel, 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi çerçevesinde istihdam fazlası olarak bildirilen personel ve 12/10/2016 tarihli ve 2016/9369 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 2017 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programı Hakkında Karar kapsamında işe alındıktan sonra 2017 yılı içerisinde ayrılan personel hesaplamada dikkate alınmaz.
şeklinde düzenlemeye yer verilmiştir.
Ayrıca; KİT’lerin sürekli işçi statüsünde istihdam edilebileceklerin sayısı, Genel Yatırım ve Finansman Programı’nın 4.ve 5.maddelerinin 1.fıkralarına göre, ilgili teşebbüs için Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenecek sayıyı geçemeyecektir.


02 Temmuz 2018 Pazartesi

Tasarım / Kodlama : Norm Yazılım