Denetleme Kurulu Raporu

Haber / Duyuru10 Ocak 2019 Perşembe

DENETLEME KURULU RAPORU


Denetimi Yapanlar :Recep SATIR, Zekeriya GÜLTEKİN, Cuma SATILMIŞ

Denetim Devresi :01.01.2015-30.11.2018

Denetim Nedeni :Sendikamız Ana Tüzüğünün 23. Maddesi Gereği 11. Olağan Genel Kurula Sunulmak Üzere.


Sendikamızın 10. Olağan Genel Kurulunda Denetim Kurulu görevine seçilen bizler yapmış olduğumuz ilk toplantıda görev bölümünü gerçekleştirmiş olup, Başkanlığa Recep SATIR, Raportörlüğe Zekeriya GÜLTEKİN, Üyeliğe de Cuma SATILMIŞ getirilmiştir. Sendikamız ana tüzüğü gereği 47 aylık bu dönem içerisinde Denetim Kurulumuz 8 defa normal denetimini yapmış, yapılan denetimler sonunda görülen eksiklikleri ve aksaklıkları içeren ara raporlarımız Sendika Başkanlığına verilmiştir. Yapılmış olan 8 toplantının tamamına kurul üyelerimiz noksansız katılmış ve kararlar oy birliği ile alınmıştır. Bu dönem içerisinde olağanüstü toplantı yapılmamıştır.
Görev yaptığımız 47 aylık dönem içerisinde denetim kurulumuza sendikamız faaliyetleri ile ilgili herhangi bir ihbar ve suç duyurusu gelmemiştir.
Sendikamız ana tüzüğünün 23. maddesi gereği 11. olağan genel kurulumuza sunulmak üzere hazırlamış olduğumuz bu rapor idari ve mali bölümlerden oluşmaktadır.

İDARİ BÖLÜM

1-Sendikamız Yönetim Kurulunun 2015 yılında 142, 2016 yılında 118, 2017 yılında 109, 2018 yılında 126 olmak üzere 4 yıllık dönem içerisinde toplam 495 toplantı yaptığı, 1 kararda muhalefet şerhi olduğu görülmüştür. Alınan kararların yönetim kurulu karar defterlerine tarih ve numara sırası ile işlendiği tespit edilmiştir.

2-Sendikamız Muhaberat Servisinde, gelen ve giden evrakların, noter tasdikli gelen ve giden evrak kayıt defterlerine düzenli bir şekilde işlendiği, evrak numaralarının birbirini izlediği, evrak arşivinin düzenli olduğu, gelen evrakların aslının, giden evrakların suretlerinin ayrı ayrı dosyalarda muhafaza edildiği, cevap isteyen evraklara en kısa süre içerisinde cevap verildiği, Genel Merkez ve şubelerimizin genel kurullarına ait evrak ve belgelerin düzenli bir şekilde muhafaza edildiği görülmüştür. Bu 47 aylık faaliyet döneminde sendikamıza 8.803 gelen evrak kaydının yapıldığı, 14.848 de giden evrak kaydının yapıldığı görülmüştür.

3-Sendikamızın Toplu İş Sözleşmesi işlerinin, Toplu Sözleşme ve Mevzuat Sekreterliği bünyesinde kurulmuş bulunan büroda takip edildiği görülmüştür. Bu büroda toplu sözleşmelerle ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına zamanında yetki için müracaat edildiği, yetkisi gelen işverenlerle toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlandığı ve toplu sözleşmelerin imzalandığı, uyuşmazlık halinde grev kararları alındığı ve grev uygulamasına başlandığı tespit edilmiştir. 30.11.2018 tarihi itibariyle 3 işyerinin yetki tespiti safhasında olduğu, 2 işyerinde toplu iş sözleşme görüşmelerinin devam ettiği, 82 işyeri ile toplu iş sözleşmesi imzalandığı, 4 işyerinde toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin uyuşmazlık safhasında olduğu, 10 işyerimizde yetki tespiti davasının devam ettiği, 1 işyerimizde iş kolu tespiti istendiği, dönem içerisinde Türk Maadin Şirketi A.Ş., Çayeli Bakır İşl. A.Ş., Amcol Madencilik A.Ş. işyerlerinde greve gidildiği görülmüştür.

4-Sendikamız Teşkilatlandırma Sekreterliği bünyesinde kurulmuş bulunan Teşkilat Servisinde üye kayıt ve üyelik sona erme listelerinin ilgili yönetmeliğe uygun olarak tutulduğu görülmüştür.
Bu dönem içerisinde 18 yeni işyerinde örgütlenme çalışmaları yapılmış, mevcut işyerlerimizle birlikte 11.174 kişi sendikamıza üye olmuş, 9.390 kişi emeklilik veya çeşitli nedenlerle işyerlerinden ayrılmışlardır. 30.11.2018 tarihi itibariyle sendikamız üye sayısı 27.709 kişidir. Sendika Başkanlığına vermiş olduğumuz ara raporlarımızda da belirttiğimiz üzere örgütlenme çalışmalarına hız verilmesi ve teşkilat yapısında işyerlerinin coğrafi konumları da dikkate alınarak işyerlerinin Genel Merkezimiz tarafından hazırlanan örgütlenme haritasına göre teşkilat yapısının düzeltilmesini Genel Kurulun takdirine ve onayına sunuyoruz. Dönem içerisinde sendikamıza üye olan işçilere kimlik kartı dağıtımı yapıldığı, teşkilat albümü hazırlandığı gözlemlenmiştir.

5-Sendikamız ve üyelerinin davacı ve davalı olduğu tüm dosyalar hukuk müşavirliği tarafından düzenli bir şekilde takip edildiği, sendikamız tarafından üyeler adına açılan davaların çoğunluğunun kazanıldığı ve kararlarının kesinleştiği, hali hazırda derdest dava sayısının 76 olduğu, bir kısım işverenlere karşı aidat alacaklarının tahsili için icra takiplerinin başlatıldığı, 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile getirilen zorunlu arabuluculuk kapsamında arabuluculuk faaliyetlerinin yürütüldüğü, bir kısmında dava açılmadan anlaşma sağlandığı, bunların dışında bir kısım dosyaların ise bölge avukatları aracılığıyla takip edildiği görülmüştür.
Dönem içerisinde işçi bordrolarından kesinti yapılmış olmasına rağmen bazı işyerlerinin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar nedeniyle üye aidatlarını ödemedikleri görülmüştür. Geçmiş dönemde aidatlarını düzenli ödeyen ancak ekonomik sıkıntılar nedeniyle ödeyemeyen işyerleri için sendika yönetim kurulunun bir değerlendirme yapmasını, aidatın yasal yollardan tahsili için 5 aylık süre tanınmasını, aidatlarını ısrarlı bir şekilde düzenli ödemeyen işyerleri için de derhal yasal takibat yapılması gerektiğini Genel Kurulun takdirine ve onayına sunarız.

6-Eğitim çalışmaları, Eğitim ve Araştırma Sekreterliği bünyesinde kurulan büroda yürütülmektedir. Bu 47 aylık dönem içerisinde 31 Ocak 2015 tarihinde Kırka’da, 7-8 Mayıs 2015 tarihinde Yatağan’da, 12 Haziran 2015 tarihinde Mihalıççık Eskişehir’de, 24-25 Nisan 2017 tarihinde Kayseri’de Temel Sendikacılık Seminerleri, 12 Kasım 2015 Soma’da,6-7 Ekim 2016 Soma’da, 26-27 Ekim 2017 Kütahya’da, 17-18 Kasım 2016 Kahramanmaraş, 7-8 Ağustos 2017 Soma, 25 Eylül 2018 Çayırhan, 15-22 Ekim 2018 Side’de İş Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili seminerler düzenlendiği, sendikamıza ait Madenci Dergisinin dönem içerisinde periyodik olarak hazırlandığı, sendikamıza ait web sayfasının güncellenerek haber, duyuru ve eylemlerle ilgili sendikamızı ilgilendiren konuların işlendiği, sendikamızın basın açıklamaları, uluslararası yazışmalar, ilanlar, duyurular, kitapçıklar ve broşürler hazırlandığı, eylemlerde ve mitinglerde kullanılan malzemelerin temin edildiği görülmüştür.


MALİ BÖLÜM

Yapmış olduğumuz 47 aylık incelemelerde;Sendika Yevmiye Defterleri,

2015 Yılı: 03.12.2014 tarih ve 08533 yevmiye numarası ile Ankara 46. Noterliğine tasdik ettirildiği, 2015 yılı muhasebe işlemlerinin düzenli bir şekilde işlendiği ve 1002 yevmiye ile kapatıldığı,

2016 Yılı: 07.12.2015 tarih ve 07479 yevmiye numarası ile Ankara 46. Noterliğine tasdik ettirildiği, 2016 yılı muhasebe işlemlerinin düzenli bir şekilde işlendiği ve 987 yevmiye ile kapatıldığı,

2017 Yılı: 02.12.2016 tarih ve 07027 yevmiye numarası ile Ankara 46. Noterliğine tasdik ettirildiği, 2017 yılı muhasebe işlemlerinin düzenli bir şekilde işlendiği ve 1041 yevmiye ile kapatıldığı,

2018 Yılı: 04.12.2017 tarih ve 07596 yevmiye numarası ile Ankara 46. Noterliğine tasdik ettirildiği, 2018 yılı 30.11.2018 tarihi itibariyle 906 yevmiyeye kadar muhasebe işlemlerinin düzenli bir şekilde işlendiği,
Defteri Kebir,
2015 Yılı: 03.12.2014 tarih ve 08534 yevmiye numarası ile Ankara 46. Noterliğine tasdik ettirildiği, 2015 yılı muhasebe işlemlerinin düzenli bir şekilde işlendiği ve 1002 yevmiye ile kapatıldığı,

2016 Yılı: 07.12.2015 tarih ve 07478 yevmiye numarası ile Ankara 46. Noterliğine tasdik ettirildiği, 2016 yılı muhasebe işlemlerinin düzenli bir şekilde işlendiği ve 987 yevmiye ile kapatıldığı,

2017 Yılı: 02.12.2016 tarih ve 07028 yevmiye numarası ile Ankara 46. Noterliğine tasdik ettirildiği, 2017 yılı muhasebe işlemlerinin düzenli bir şekilde işlendiği ve 1041 yevmiye ile kapatıldığı,

2018 Yılı: 04.12.2017 tarih ve 07597 yevmiye numarası ile Ankara 46. Noterliğine tasdik ettirildiği, 2018 yılı 30.11.2018 tarihi itibariyle 906 yevmiyeye kadar muhasebe işlemlerinin düzenli bir şekilde işlendiği,
Envanter Defteri,
2015 Yılı: 03.12.2014 tarih ve 08535 yevmiye numarası ile Ankara 46. Noterliğine tasdik ettirildiği ve 31.12.2015 tarihi itibari ile sendikanın bilançosunun işlendiği,

2016 Yılı: 07.12.2015 tarih ve 07476 yevmiye numarası ile Ankara 46. Noterliğine tasdik ettirildiği ve 31.12.2016 tarihi itibari ile sendikanın bilançosunun işlendiği,

2017 Yılı: 02.12.2016 tarih ve 07029 yevmiye numarası ile Ankara 46. Noterliğine tasdik ettirildiği ve 31.12.2017 tarihi itibari ile sendikanın bilançosunun işlendiği,

2018 Yılı: 04.12.2017 tarih ve 07598 yevmiye numarası ile Ankara 46. Noterliğine tasdik ettirildiği ve 30.11.2018 tarihi itibari ile sendikanın bilançosunun hazırlandığı,
Kasa Defteri,
2015 Yılı: 05.01.2015 tarih ve 00040 yevmiye numarası ile Ankara 46. Noterliğine tasdik ettirildiği, günlük kasa işlemlerinin düzenli bir şekilde işlendiği,

2016 Yılı: 07.12.2015 tarih ve 07475 yevmiye numarası ile Ankara 46. Noterliğine tasdik ettirildiği, günlük kasa işlemlerinin düzenli bir şekilde işlendiği,

2017 Yılı: 03.01.2017 tarih ve 00057 yevmiye numarası ile Ankara 46. Noterliğine tasdik ettirildiği, günlük kasa işlemlerinin düzenli bir şekilde işlendiği,

2018 Yılı: 03.01.2018 tarih ve 00022 yevmiye numarası ile Ankara 46. Noterliğine tasdik ettirildiği, günlük kasa işlemlerinin düzenli bir şekilde işlendiği,
Sabit Kıymet Defteri;
05.12.2012 tarih ve 09709 yevmiye numarası ile Ankara 46. Noterliğine tasdik ettirildiği, bu deftere sendikanın maliki bulunduğu veya satın aldığı arsa, arazi, menkul kıymet, bina ve taşıtlarının işlendiği,
Aidat Defteri;
2015 Yılı: 03.12.2014 tarih ve 08536 yevmiye numarası ile Ankara 46. Noterliğine tasdik ettirildiği, elden aidat tahsilatı yapılmadığı ve 2015 yılında banka hesaplarına yatan aidatların işyeri bazında ayrı ayrı işlendiği,

2016 Yılı: 07.12.2015 tarih ve 07477 yevmiye numarası ile Ankara 46. Noterliğine tasdik ettirildiği, elden aidat tahsilatı yapılmadığı ve 2016 yılında banka hesaplarına yatan aidatların işyeri bazında ayrı ayrı işlendiği,

2017 Yılı: 02.12.2016 tarih ve 07030 yevmiye numarası ile Ankara 46. Noterliğine tasdik ettirildiği, elden aidat tahsilatı yapılmadığı ve 2017 yılında banka hesaplarına yatan aidatların işyeri bazında ayrı ayrı işlendiği,

2018 Yılı: 04.12.2017 tarih ve 07599 yevmiye numarası ile Ankara 46. Noterliğine tasdik ettirildiği, elden aidat tahsilatı yapılmadığı, banka hesaplarına 30.11.2018 tarihine kadar yatan aidatların işyeri bazında ayrı ayrı işlendiği görülmüştür.Demirbaş Defterleri;


Genel Merkez ve şubeler için ayrı ayrı demirbaş defterleri tutulduğu, satın alınan veya terkini yapılan demirbaşların kayıtlarının düzenli bir şekilde defterlere işlendiği, ekonomik ömrünü tamamlayan demirbaşların yönetim kurulu kararları ile terkininin yapıldığı, satışa çıkarılan demirbaşların ise gazete ilanı ve teklif alma usulü ile satışlarının yapıldığı görülmüştür.

Genel Merkez ve şubelerimizin 01.01.2015-30.11.2018 dönemine ait sarf belgelerinin tetkikinde; sarfların 6356 sayılı kanuna, sendika tüzüğüne, genel kurul kararlarına, bütçe esasları ve yönetim kurulu kararlarına uygun olarak yapıldığı,
Mali işlemlerin tutulması zorunlu defterlere mevzuata uygun olarak işlendiği, sendikamızın aylık gelir ve giderlerini gösteren mali raporların her ay düzenli bir şekilde tanzim edilerek yönetim kuruluna sunulduğu,
Vergi, sigorta vb. yükümlülüklere ilişkin beyannamelerin yasal süresi içerisinde ilgili kurumlara verilerek ödemelerinin yapıldığı, sendikamızın vergi, sigorta borcunun olmadığı,
Aidatların işverenler tarafından sendikamızca açılmış bulunan vadesiz banka mevduatları hesaplarına gönderildiği, aidatlarını ödemeyen işverenler için yasal takip yapıldığı,
Yönetim Kurulu üyeleri ile personele verilen avansların mevzuata, tüzüğe ve yönetim kurulu kararlarına uygun olduğu,
Bankalardaki vadeli ve vadesiz hesapların aylık ekstrelerinin düzenli olarak alındığı, faiz gelirlerini arttırmak için her türlü gayretin gösterildiği görülmüştür.

Sendikamızın ve İktisadi İşletmelerin 30.11.2018 tarihi itibari ile hesap bakiyeleri aşağıdaki gibidir.KASALAR HESABI 26.829,71
İKTİSADİ İŞLETME KASA HESABI 11.817,98
BANKALAR HESABI 18.025.828,88
İKTİSADİ İŞLETME BANKALAR HESABI 19.142,05
İKT.İŞL.KREDİLİ SATIŞLAR HESABI 2.270,00
VERİLEN DEPOZİTO VE TEM. HS. 15.837,20
DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI 84.819,73
DEVREDEN KDV HESABI 2.771,56
İŞ AVANSLARI HESABI 324.713,97
PERSONEL AVANSLARI HESABI 0,00
BAĞLI MENKUL KIYMETLER HESABI 4,80
ARSA VE ARAZİLER HESABI 2,14
BİNALAR HESABI 2.508.910,44
TAŞITLAR HESABI 2.451.129,19
DEMİRBAŞLAR HESABI 2.411.884,35
İKTİSADİ İŞLETMELER DEMİRBAŞLARI 12.309,94
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI 39.507.536,35
İKTİSADİ İŞLETMELER GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI 762.753,83
DÖNEM NET ZARARI HESABI 194.275,62
İKTİSADİ İŞLETMELER DÖNEM NET ZARARI 1.086.953,43
İKTİSADİ İŞLETMELER SATICILAR HESABI 1.938,91
İKT. İŞLT. İCRA KES. HESABI 633,00
DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI 69.617,73
ÖDENECEK VERGİ VE DİĞ. YÜK. HES. 396.582,51
İKT. İŞL. ÖDN. VERGİ VE DİĞ. YÜK. HS. 13.692,29
ÖDENECEK SOSYAL GÜV. KESİNTİ HES. 239.485,88
İKTİSADİ İŞL. ÖDEN. SOSYAL GÜV. KES. HS. 23.254,59
ÖDENECEK DİĞER YÜK. HESABI 9.093,32
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI 66.695.492,94

Sonuç olarak Türkiye Maden İşçileri Sendikasının denetlediğimiz işlemlerinin yasa, tüzük, bütçe ve genel kurul kararlarına uygun olduğu, evrak kayıt ve defterlerinin denetime elverişli olarak muhafaza edildiği görülmüştür.


SAYIN DELEGELER,
Sendikamızın gelir, gider, borç, alacak ve varlıklarını gösteren Yeminli Mali Müşavir Fikret Erçoban tarafından tanzim edilmiş olan raporun tetkikinde de görüleceği üzere sendikamızın gelirleri, giderlerini karşılayamamaktadır. Sendikamızın gelir gider dengesinin kurulması için yapılacak olan 11. Olağan Genel Kurulda ekonomik bir bütçenin onanması gerekmektedir. Bu bütçenin hayata geçirilmesi konusunda aylık zorunlu giderlerin yanı sıra personel yapısının da düzeltilmesi gerekmektedir. Genel kurulumuzun bize vermiş olduğu yetkiye dayanarak sendikamızın 47 aylık çalışmalarını denetlemiş bulunmaktayız. Yapılmış olan harcamaların ve alınan kararların usulüne uygun olduğunu beyan eder, ibradan yana olduğumuzu bildiririz. Yapılacak olan 11. Olağan Genel Kurulun, ülkemize ve maden işçilerine hayırlı olmasını temenni eder, yeni seçilecek olan yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerine şimdiden başarılar dileriz. Görev yapmış olduğumuz bu 47 aylık dönemde sendika yönetimi ve sendika personelinin denetim kurulumuza göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı teşekkür eder, hepinize saygılar sunarız.
RECEP SATIR                                      ZEKERİYA GÜLTEKİN                       CUMA SATILMIŞ
  BAŞKAN                                                    RAPORTÖR                                            ÜYE


10 Ocak 2019 Perşembe

Tasarım / Kodlama : Talha