Denetim Raporu

Haber / Duyuru06 Şubat 2018 Salı


DENETİM KURULU RAPORU

DENETİMİ YAPANLAR : RECEP SATIR

: ZEKERİYA GÜLTEKİN

: CUMA SATILMIŞ

DENETİMİ YAPILAN KURUM : Türkiye Maden İşçileri Sendikası
DENETİM DEVRESİ : 01.07.2017-31.12.2017
DENETİM NEDENİ : Tüzük Gereği Normal Denetim


Denetim Kurulumuz 12.01.2018 tarihinde sendika Genel Merkez binasında toplanarak, Sendikamızın Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık/2017 aylarına ait İdari ve Mali denetime başlamış olup, çalışmalarını 06.02.2018 tarihinde bitirmiştir. Bu döneme ait rapor iki bölüm halinde aşağıya çıkarılmıştır.


İDARİ BÖLÜM

1- Ankara 46. Noterliğinin 07.12.2015 tarih ve 07474 yevmiye no ile 11.10.2017 tarih ve 06588 sayılı yevmiye no ile tasdikli Yönetim Kurulu karar defterlerinin tetkikinde Sendika Yönetim Kurulunun bu dönem içerisinde 60 defa toplandığı, kararların toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile alındığı, kararlarda şerh bulunmadığı görülmüştür.
2- Muhaberat servisinde gelen ve giden evrakların düzenli olarak kayda alındığı, gelen evrak asıllarının, giden evrakların bir suretinin gelen giden evrak dosyalarında ayrı ayrı dosyalandığı, cevap isteyen evraklara en kısa sürede cevap verildiği, bu dönem içerisinde 1055 adet gelen evrak kaydı, 2039 adet de giden evrak kaydının yapıldığı , evrak numaralarının sıra takip ettiği, evrak arşivinin düzenli olduğu görülmüştür.
3- Sendikamızın teşkilatlanma servisinde üye kayıt ve sona erme listelerinin düzenli bir şekilde tutulduğu, yeni örgütlenmeler yapıldığı, teşkilat servisine gelen yeni üyelik taleplerinin kararlarının yasal süresi içerisinde alınarak üye kayıt listesine işlendiği, aynı dönemde 1.949 yeni üye kaydının yapıldığı, 1.826 üyenin ise çeşitli nedenlerden üyelikten düştüğü görülmüştür. Üyelikten istifa ederek ayrılan üyelerimizin istifa nedenlerinin araştırılarak istifaların önüne geçilmesi için tedbirler alınması öngörülmüştür. 31.12.2017 tarihi itibariyle sendikamız üye sayısının 25.764 olduğu görülmüştür. Örgütlenme çalışmalarının artarak devam etmesi gerekmektedir.
4- Toplu İş Sözleşmesi Sekreterliğinde yapılan incelemede, sözleşmesi biten veya yeni teşkilatlanmış işyerlerinde gerekli sözleşme yetkilerinin alınması için yasal işlemlerin süresi içerisinde yapıldığı, bu dönem içerisinde 16 işyerinin sözleşmesinin imzalandığı, 3 işyerinin sözleşme görüşmelerinin devam ettiği, 3 işyerinin sözleşmelerinin yüksek hakemler kuruluna gönderildiği, 9 işyerinin yetki tespit aşamasında olduğu, 1 işyerinin işkolu tespit davasında görüldüğü, 3 adet işyerinin uyuşmazlık safhasında olduğu, 9 adet işyerinin çeşitli nedenlerle davalarının devam ettiği, Toplu İş Sözleşme servisinde sözleşmelerle ilgili yasal süreler içerisinde gerekli çalışma ve yazışmaların yapıldığı, yapılan tüm işlemlerin yasal süreleri içerisinde yerine getirildiği görülmüştür.
5- Genel Eğitim ve Araştırma Sekreterliğinde yapılan incelemede, dönem içerisinde üyelerimizi bilgilendirme, bilgiyi paylaşma, sendikal faaliyetlerimizin ilgili alanlarda duyurulması amacıyla madenci dergisinin düzenli olarak yayınlandığı, sendikamız web sayfasının yenilendiği, üyelerimizin daha çok faydalanabileceği bir sayfa haline geldiği, günlük bülten taraması ve dağıtımı, ‘’Niçin Sendika’’ başlıklı sendikamız adına çıkarılan kitapçığın hazırlanması ve basıma verilmesi, Genel Merkez ve bağlı şube faaliyetlerinin hazırlanması ve yayınlanması, sendikamızın basın açıklamalarının yazılması, eğitim, seminer, miting vb. faaliyetlerde kullanılmak üzere ihtiyaç halinde şubelere dağıtılan, genel merkezde kullanılan malzemelerin ilgili yerlere ulaştırılmasının sağlandığı görülmüştür.
6- Hukuk servisinde yapılan incelemede, üyelerimizin işçilik alacakları ve işe iade davaları açılarak takip edildiği, şubelerde bulunan üyelerimizin yasal haklarının korunması ve alacaklarının takibi için yasal süreler içerisinde gerekli hukuki çalışmaların yapıldığı, ayrıca üyelerimizin toplu iş sözleşmelerinden doğan hakların alınması için davaların açıldığı ve takip edildiği görülmüştür.

MALİ BÖLÜM

Yapmış olduğumuz incelemede;
Sendika Yevmiye Defteri: 02.12.2016 tarih ve 07027 yevmiye no ile Ankara 46. Noterliğine 750 tek sayfalık defter tasdik ettirildiği, işlemlerin 1 nolu açılış fişi ile işlenmeye başlandığı, 31.12.2017 tarihine kadar 1041 adet işlem yapıldığı ve bu işlemlerin defterin 594. Sayfasına kadar işlendiği görülmüştür.

Sendika Defter-i Kebiri: 02.12.2016 tarih ve 07028 yevmiye no ile Ankara 46. Noterliğine 400 tek sayfalık tasdik ettirildiği, 31.12.2017 tarihine kadar 1041 adet işlem yapıldığı ve bu işlemlerin defterin 261. Sayfasına kadar işlendiği görülmüştür.
Sendika Kasa Defteri: 02.12.2016 tarih ve 00057 yevmiye no ile Ankara 46. Noterliğince 2017 yılı için 266 çift sayfa defter tasdik yaptırıldığı, 31.12.2017 tarihine kadar yapılan kasa işlemlerinin 102. Sayfadan 209. Sayfaya kadar günlük olarak işlendiği görülmüştür.
Sendika Envanter Defteri: Sendikamızın 2017 yılı envanter işlemleri için 02.12.2016 tarihinde Ankara 46. Noterliğinden 07029 yevmiye numarası ile 50 tek sayfalık envanter defteri tasdik ettirildiği, 2017 yılı envanter kayıtlarının bu defterin ilk 5 sayfasında işlendiği görülmüştür.
Sendika Aidat Defteri: 02.12.2016 tarih ve 07030 yevmiye no ile Ankara 46. Noterliğine 100 tek sayfalık defter tasdik ettirildiği, işyerlerinden gelen aidatların her işyeri için ayrı ayrı olarak yevmiye numarasına göre ilk 21 sayfaya işlendiği, defter toplamının sendika aidat gelirleriyle eşit olduğu görülmüştür.
Demirbaş Defterleri: Genel Merkez ve şubeler için ayrı ayrı demirbaş defterleri tutulduğu, alınan veya terkini yapılan demirbaşların kayıtlarının düzenli bir şekilde yapıldığı görülmüştür. Yaptığımız inceleme sonucunda sendika Yönetim Kurulunun 29.09.2015 tarih ve 56 nolu kararı ile 31.10.2015 tarihi itibariyle kapatılmış bulunan Bursa Şubesinin ve sendikamız Genel Merkezi ve İktisadi işletmelerde bulunan raporumuzun ekinde dökümü yazılı demirbaşların ekonomik ömrünün tamamlanması, kullanılmaz durumda olması nedeniyle demirbaş kayıtlarından terkin edilmesini arz ederiz.
Genel Merkez ve Şubelerimizin 01.07.2017-31.12.2017 dönemine ait sarf belgelerinin tetkikinde; Sarfların; 6356 sayılı kanuna, Sendika Tüzüğüne, Genel Kurul kararları, bütçe esasları ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yapıldığı, mali işlemlerin tutulması zorunlu defterlere, mevzuata uygun olarak işlendiği, vergi, sigorta vb. yükümlülüklere ilişkin beyannamelerin yasal süresi içerisinde ilgili kurumlara verilerek ödemelerin yapıldığı, sendikamızın vergi, sigorta borcunun olmadığı, elden aidat tahsilatının yapılmadığı, aidatların işverenler tarafından sendikaca açılmış bulunan vadesiz banka mevduatları hesaplarına gönderildiği, aidatlarını ödemeyen işverenler için yasal takip yapıldığı, gider evraklarının mevzuata uygun olduğu, Yönetim Kurulu üyeleri ile personele verilen avansların mevzuata, tüzüğe ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olduğu görülmüştür. Daha fazla tasarruf yapılması hususunda Yönetim Kuruluna tavsiyede bulunulmuştur.
Türkiye Maden İşçileri Sendikasının denetlediğimiz işlemlerinin yasa, tüzük, bütçe ve Genel Kurul kararlarına uygun olduğu, evrak kayıt ve defterlerin denetime elverişli bir şekilde tutularak muhafaza edildiği görülmüştür.

BAŞKAN                                RAPORTÖR                            ÜYE
RECEP SATIR                       ZEKERİYA GÜLTEKİN            CUMA SATILMIŞ

06 Şubat 2018 Salı

Tasarım / Kodlama : Norm Yazılım